Villkor för utbetalning av belöning


Svenska Rovdjursföreningen utlyser en belöning på upp till 100 000 kronor för upplysningar som leder till att orsakerna till att den riksbekanta Junselevargen och hennes partner försvunnit från sitt revir kan klarläggas.

Det är oerhört viktigt att orsakerna till vargarnas försvinnande klaras upp. Junseletikens öde och hennes okuvliga vilja att överleva har gett henne ett stort folkligt stöd. Därför uppmanar vi dig som har upplysningar att vända dig till oss med tips. Du kan vara anonym.

Upplysningarna ska leda till att vargarna hittas döda eller levande eller på annat sätt leda till att orsaken till deras försvinnande kan fastställas. Del av belöning utgår för upplysningar som leder till att vargarna hittas och full belöning för att försvinnandet kan klargöras rättsligt i händelse av att brott kan konstateras.

Vart vänder du dig med tips?

Du är välkommen att kontakta:
Ann Dahlerus, Generalsekreterare, tel 08-441 41 17, 0768-500 653, ann.dahlerus@rovdjur.se

Roger Olsson, Ordförande, tel 070-532 21 10,
roger.olsson@rovdjur.se

Du kan tipsa anonymt

Som tipsare kan du vara anonym och Svenska Rovdjursföreningen lämnar inte ditt namn vidare utan ditt godkännande. I vilken grad du som tipsare vill vara anonym avgör du själv i dialog med Svenska Rovdjursföreningen, oavsett vilka upplysningar du vill lämna.

Följande villkor gäller för tips som leder till
att belöning utbetalas


1) Belöning utgår för följande:
För att belöning ska betalas ut krävs att upplysningarna är detaljerade och leder till att vargarna hittas, samt att deras identitet kunnat fastställas med DNA. Platsangivelser är av stor betydelse i samband med upplysningarna. I händelse av att jaktbrott kan misstänkas ger ytterligare upplysningar, som leder till att eventuellt brott kan konstateras och klaras upp, ytterligare belöning på upp till hela summan om 100 000 kronor.

a) Tips som leder till och varit helt avgörande för att Junseletiken hittas belönas med 40 000 kr, om även hannen hittas belönas det med ytterligare 10 000 kr.

b) Tips som leder till och varit helt avgörande för att vargtiken återfinns och det skulle visa sig att jaktbrott kan konstateras, belönas med
50 000 kr.

c) I händelse av att jaktbrott kan konstateras belönas tips som leder till och varit helt avgörande för en fällande och laga kraftvunnen dom (som inbegriper Junseletiken) med ytterligare 50 000 kr, eller
upp till och med en summa av totalt 100 000 kr i belöning.

Det totala beloppet på 100 000 kr betalas alltså ut för upplysningar som varit helt avgörande för att hela kedjan kan lösas, dvs. att kroppen/kropparna hittas och, i händelse av brott, att en fällande laga kraftvunnen dom (som inbegriper Junseletiken) avkunnas. I händelse av att flera tipsare bidrar med tips fördelas belöningen enligt vad som anges nedan under punkt 3.

Svenska Rovdjursföreningen förbehåller sig rätten att avgöra om upplysningarna är av sådan beskaffenhet att belöningen kommer att betalas ut, helt eller delvis

2) Tid
Belöning utbetalas endast för tips som leder till att vargarna hittas inom 2 månader efter det att tips inkommit. I händelse av tips som leder till rättsliga processer utbetalas belöning för tips som lett till laga kraftvunnen dom när de rättsliga processerna avslutats.

3) Flera tipsare

Belöning utbetalas endast en gång för samma upplysning. I det fall då flera personer tipsat om samma sak, kommer hittelön att utbetalas till den person som först kom in med ett tips som varit helt avgörande för ; 1) att hitta vargarna, 2) att eventuellt jaktbrott kan lösas.

I de fall då flera personer kommit in med olika tips som sammantaget leder till att orsaken till vargarnas försvinnande kan fastställas förbehåller sig SRF rätten att vikta upplysningarna och fördela belöningen i förhållande till upplysningarnas betydelse för att fastställa försvinnandet.

I händelse av upplysningar som leder till att den ena delen löses (att vargarna hittas) respektive till att ett eventuellt brott kan klaras upp betalas de delsummor som beskrivits under punkt 1) ut. Om upplysningarna kommer från en och samma uppgiftslämnare tillfaller hela belöningen denne, i annat fall fördelas belöningen mellan de uppgiftslämnare som lämnat respektive uppgifter.

Inga tipspengar betalas ut till person som på något sätt medverkat till ett eventuellt brott.

4) Utbetalning
Svenska Rovdjursföreningen betalar ut belöning för tips som varit helt avgörande för att nå de eftersökta resultaten. Utbetalning sker senast 30 dagar efter det att tips visat sig leda till sådana upplysningar som leder till de eftersträvade resultaten, dvs. att en eller bägge vargarnas hittas, respektive att en laga kraftvunnen dom (som inbegriper Junseletiken) avkunnats.