Vargjakt igen på skakig biologisk och juridisk grund!

2014-11-28

PRESSMEDDELANDE FRÅN SVENSKA
ROVDJURSFÖRENINGEN 28 NOV -14
I dag kom länsstyrelserna i Värmland och Örebros beslut om att 36 vargar i sex revir ska jagas i licensjakt efter årsskiftet. Dalarna tar beslut nästa vecka och då först vi det totala antalet vargar som ska jagas.
Klart är dock att besluten kommer i ett läge där de mest väsentliga förutsättningarna för licensjakt fortfarande inte är uppfyllda.

Svenska Rovdjursföreningen är mycket besviken på att regeringen ger klartecken till jakt utan att det finns ett vetenskapligt underlag för hur många vargar som verkligen behövs för en livskraftig vargpopulation.
Själva grunden för en licensjakt saknas alltså helt.

- Av de förutsättningar som inte är uppfyllda är den allvarligaste att det saknas ett vetenskapligt värde för hur många vargar det måste finnas. Det är kopplat till den verkliga akilleshälen i vargförvaltningen som fortfarande är den höga inaveln och den låga invandringen – där inga förbättringar skett sedan tidigare vargjakter stoppats i domstol, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen.

Vargstammens storlek och invandringen hör ihop som kommunicerande kärl: desto färre invandrade vargar ju fler vargar krävs för en livskraftig vargstam och gynnsam bevarandestatus.

- Gynnsam bevarandestatus är ett centralt begrepp som licensjakten ska värderas mot, men vargstammen har inte gynnsam bevarandestatus idag. En stam med 25% inavel (lika hög som avkomman till syskonparningar) i en situation med otillräcklig invandring är inte långsiktigt livskraftig, men detta bortser man helt ifrån i besluten om licensjakt, säger Ann Dahlerus.

Det nuvarande nationella målet på 270 vargar, som nu delats upp länsvis och därför hamnar i skymundan, saknar vetenskaplig förankring eftersom det inte inbegriper några genetiska beräkningar. Det framgår tydligt av Naturvårdsverkets rapportering till förra regeringen, där underlaget för de 270 vargarna avfärdas av såväl forskare som av Naturvårdsverket som oanvändbart för en bedömning av vargstammens livskraft.
Icke desto mindre ligger detta till grund för årets vargjakt.

- En regering kan inte både hävda att man värnar om en livskraftig vargstam och samtidigt sträva efter ett så litet antal djur att man måste tumma på beräkningarna för att få ned målet för vargstammen till en oacceptabelt låg nivå. En sådan politik saknar all trovärdighet, säger Kenth Nauclér, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.

Samtidigt kommer besluten i ett rättsligt oklart läge beträffande huruvida licensjakt – under nuvarande omständigheter - är förenligt med det skydd vargen har i lagstiftningen. Nyligen beslutade Kammarrätten i en dom att licensjakten 2013 inte var förenlig med lagstiftningen. EU-kommissionens klagomål mot Sverige gällande licensjakterna 2010 och 2011 är inte avslutat samtidigt som ett
rättsfall i svensk domstol fortfarande pågår om licensjakten på varg 2014.

- Den förra regeringen skapade starka förväntningar om vargjakt genom att upprepade gånger besluta om licensjakt trots det biologiskt och juridiskt oklara läget och förstärkte på så vis de uppfattningar som finns hos vissa grupper att det är helt nödvändigt med vargjakt. Utebliven jakt skapar då frustration, vilket är en situation som den nuvarande regeringen ärvt av den förra, säger Kenth Nauclér.

Varg, liksom älg, rådjur, vildsvin och många andra vilda djur skapar ibland problem för människorna. Men de problem vargen ställer till med tenderar att överdrivas kraftigt av de som är negativa till varg. Varg har tagit ca 400 får i
genomsnitt de senaste fem åren, flest i län där stängsling mot varg ännu är
bristfällig. Men antalet vargdödade får ökar inte proportionerligt mot vargstammens ökning. Det högsta antal får som tagits av varg hittills (knappt 500) inträffade 2009 då vargstammen var hälften så stor som idag.   

Förr eller senare kommer det att finnas förutsättningar för licensjakt på varg i Sverige, det menar även Rovdjursföreningen. Men då måste Sverige ha en tillräckligt stor, stabil och genetiskt hälsosam vargstam att jaga, vilket inte är fallet idag.

- Vi kan acceptera licensjakt när Sverige har en trovärdig vargförvaltning, men för det krävs en vetenskaplig grund för hur många vargar som behövs, att inaveln minskat ordentligt, samt att man säkrat tillräcklig invandring för att på ett varaktigt sätt hålla inaveln på en acceptabel nivå, säger Ann Dahlerus.

 

För mer information kontakta:

Ann Dahlerus, generalsekreterare Svenska Rovdjursföreningen
Tel 0768-500 653

Kent Nauclér, ordförande Svenska Rovdjursföreningen
Tel  070-543 10 99.

 

 

 

Gå till arkivet