Värdefull varg får skjutas!

2008-01-30

Genetiskt mycket värdefull varg får skjutas!

Svenska Rovdjursföreningen (SRF) ifrågasätter starkt Naturvårdsverkets förvaltningsansvar, då man igår beslutade om jakt på den idag genetiskt viktigaste vargen i Sverige, den s.k. Pirttijärvivargen i Norrbottens län!

Det är Pirttijärvi och Korju samebyar som har ansökt om skyddsjakt då man menar att omfattningen av de skador som vargen åsamkat överstiger den ersättning som erhållits. Vargen är invandrad från finskryska sidan och bär därmed på ”nya friska gener” som den hårt inavlade skandinaviska vargpopulationen så väl behöver tillskott av. I stället för att ge hoppet om ett framtida genutbyte från Pirttijärvivargen en chans, ska den nu skjutas.

– I dagsläget innebär inavelsskadorna som förekommer i vargstammen ett djurplågeri. Det är bråttom att få in nya vargar i den mellansvenska populationen. Det allra bästa är naturligtvis att östliga vargar självmant vandrar ner till Mellansverige, men då måste det finnas acceptans för stationära vargar även i Norrbotten, säger Berth-Ove Lindström, Svenska Rovdjursföreningens representant i den regionala rovdjursgruppen i Norrbottens län.

Det är 17 år senast en östlig varg lyckades komma i kontakt med den mellansvenska vargpopulationen, med lyckad reproduktion som resultat. Det är nu dags för ansvariga myndigheter och politiker att ta ansvar för den svenska rovdjurspolitiken när det gäller varg. Sveriges riksdag har bestämt att Sverige ska ha en vargstam som ska finnas kvar långsiktigt i vår fauna, och då måste målet vara att den ska vara så frisk och livskraftig som möjligt.

Avsiktligt dödande av fredade arter är förbjudet enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Undantag från detta skydd kan dock ges för särskilda problemindivider i enlighet med 27§ i Jaktförordningen. Svenska Rovdjursföreningen anser att jaktbeslutet strider mot lag.

– I aktuellt fall finns ingen problemindivid identifierad, utan ansökan berör varg som uppträder normalt inom renskötselområdet. Det finns inget i den fastlagda rovdjurspolitiken som säger att det inte får finnas varg där. Naturvårdsverket måste med tydlighet visa att man vill skapa förutsättningar för en naturlig invandring österifrån. Som en sista utväg bör också Naturvårdsverket ha mandat att ta beslut om flyttning av invandrande östliga vargar till den mellansvenska vargpopulationen, säger Mats Hansson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.

Svenska Rovdjursföreningen anser att Pirttijärvivargen ska få leva vidare i den östra delen av Norrbotten. Den här hanvargen är den enda östliga vargindivid som är märkt med sändare i Sverige för närvarande. SRF menar att här finns stora möjligheter för studier av varg i renskötselområdet, vilket kan ligga till grund för en mer rättvis ersättning till berörda samebyar i framtiden. Föreningen menar också att Sametinget och Naturvårdsverket tillsammans kan hitta lösningar för att kompensera de samebyar som nu berörs. Det saknas för närvarande ersättning till samebyarna för stationära vargar.

För mer information kontakta gärna:
Mats Hansson, ordförande Svenska Rovdjursföreningen, tel 070-240 96 86

Berth-Ove Lindström, representant i den regionala rovdjursgruppen i Norrbottens län, tel 070-395 83 25

Dokument för nedladdning

080130 Värdefull varg får skjutas!.pdf

Gå till arkivet