PRESSMEDDELANDE: Regeringens nej till rätt att överklaga jakt på rovdjur anmäls till Lagrådet

2009-09-25

Samtidigt som regeringen i rovdjurspropositionen förslår vittgående delegering av beslutsrätten när gäller jakt på fredade rovdjur, tar man aktivt ställning mot rätten att överklaga besluten och få dem prövade i domstol, säger Svenska Rovdjursföreningen, som nu anmäler regeringens proposition till Lagrådet för granskning.

Mot bakgrund av regeringens förslag om en helt ny beslutsordning när det gäller jakt på rovdjur begär Svenska Rovdjursföreningen att Lagrådet granskar om Regeringens proposition är förenlig med Miljöbalken, Århuskonventionen samt med EG-rättsliga principer när det möjligheterna till rättslig prövning i domstol.

- Det finns starkt stöd både i Miljöbalken, Århuskonventionen och inom det EG-rättsliga systemet för att organisationer som arbetar med miljö- och naturvårdsfrågor ska ges rätt att överklaga myndighetsbeslut. Det måste gälla även jakt på de stora rovdjuren som är fredade från jakt i lagstiftningen och har ett starkt lagskydd inom EU, säger Krister Persson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.

Regeringens förslår att beslut om jakt på rovdjur flyttas från Naturvårdsverket, till så kallade Viltförvaltningsdelegationer, som ges en myndighetsliknande roll och huvudsakligen ska bemannas med företrädare för olika intresseorganisationer. Dessa får långtgående befogenhet att fatta beslut om sårbara arter, som t.ex. varg, samtidigt som avfärdar regeringen rätten för organisationer att överklaga besluten. Den rätten begränsas till ”den som berörs av beslutet” och till Naturvårdsverket.

- Förutom det anmärkningsvärda i att intresseorganisationer - och inte myndigheter - ska styra förvaltningen av rovdjuren i länen, är risken påtaglig att de jaktliga intressen som vill har mer jakt på rovdjur kommer att dominera stort i dessa delegationer, säger Ann Dahlerus, Generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen.

Att en myndighet som Naturvårdsverket skall representera allmänintresset i överklagandeärenden är mycket otillfredsställande. Dessutom omöjliggörs för någon annan att få statens tillämpning av EG-rätten prövad i EU-domstolen. Det strider mot EG-rättsliga principer att inte ett motstående intresse kan utmana ett beslut som rör hur svenska myndigheter efterlever central EG-rätt. Naturvårdsverket är inte ett motstående intresse i dessa sammanhang, utan en del av regeringen.

- Det går också stick i stäv med de principer om utökat medborgarinflytande som för övrigt genomsyrar regeringens proposition. Det inflytande regeringen omhuldar så ömt, bör enligt vår mening, inte bara gälla rätten att fatta beslut, men också rätten att överklaga beslut, säger Krister Persson.

EU-domstolens generaladvokat Eleanor Sharpston har i ett mål skarpt kritiserat Sverige för att inte säkerställa rätten till rättslig prövning. Hennes argumentation har använts av finska Högsta Förvaltningsdomstolen för att tillerkänna finska miljöorganisationer talerätt just när det gäller jaktbeslut på varg.

- Frågan om rätten att överklaga beslut om jakt på arter som skyddas av Art och Habitatdirektivet är central. Dessa arter är inte bara av riksintresse utan av intresse för hela den Europeiska unionen. Besluten måste kunna överprövas i miljödomstolarna som hanterar artskyddsfrågor, säger Ann Dahlerus.

För mer information, kontakta:

Krister Persson, ordförande Svenska Rovdjursföreningen, 070-643 88 69

Ann Dahlerus, generalsekreterare Svenska Rovdjursföreningen, 0768-500 653

Gå till pressrummet via länken nedan för att ladda ned pressmeddelandet som pdf

Relaterade länkar

Gå till arkivet