EU skärper tonen mot vargjakten - licensjakten bryter mot EUs naturlagstiftning

2011-06-19

Licensjakten strider mot EUs naturlagstiftningen.

EU skärper nu tonen mot vargjakten och går vidare i den juridiska processen mot Sverige. Idag har kommissionen beslutat att lämna ett motiverat yttrande till den svenska regeringen. Det betyder att kommissionen står fast vid att licensjakten bryter mot EUs naturvårdslagstiftning.
- Vi välkomnar kommissionens beslut. Det är av stort värde att ärendet granskas noga från kommissionens sida, eftersom det saknas möjligheter till rättslig prövning av jaktärenden i Sverige, säger Svenska Rovdjursföreningens generalsekreterare Ann Dahlerus.

EU-kommissionen riktar in sitt motiverade yttrande på flera aspekter av den svenska vargpolitiken Kommissionen anser att etappmålet på högst 210 vargar är oförenligt med EU:s regelverk. Sverige har också brutit mot EU- lagstiftningen genom att tillåta upprepade licensjakter på en strikt skyddad och hotad djurart utan de begränsningar som krävs. Sverige måste vidta åtgärder för att minska inaveln i vargpopulationen, antingen genom naturlig invandring eller flyttning av vargar. Sverige måste också ta fram en förvaltningsplan för varg och börja arbeta efter den.
Sverige har nu två månader på sig att rätta sig efter kommissionens beslut, annars överväger kommissionen att för ärendet vidare till EU-domstolen.
I nästan ett år har regeringen gjort allt för att få EU-kommissionen att acceptera licensjakten på varg och lägga den anmälan som Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen, WWF och Djurskyddet i Sverige gjort till handlingarna. Så sent som i förra veckan försökte miljöminister Andreas Carlgren övertyga miljökommissionären Janez Potoċnik om att Sverige trots allt är på rätt väg. Det ledde uppenbarligen inte till något genombrott för regeringens styvnackade hållning att licensjakt är nödvändig för att rädda den svenska vargstammen.
- Sverige har åberopat samma argument om och om igen och hävdat att kommissionen missförstått allt, säger Ann Dahlerus. Bland annat har Sverige skickat samma irrelevanta undersökning från Göteborgs Universitet till kommissionen tre gånger och påstått att den visar att licensjakten lett till ökad acceptans för vargen. Kommissionen avfärdade rapporten redan första gången.
Dagens beslut i Bryssel betyder enkelt uttryckt att diskussionen är avslutad. Det motiverade yttrandet innebär att Sverige uppmanas att upphöra med de förfaranden som enligt kommissionen är ett fördragsbrott, samt informera om vad Sverige kommer att göra för att vidta rättelse. Detta är Sveriges sista möjlighet att lösa tvisten innan saken går vidare till EU-domstolen.
- Regeringen måste nu ta sig ur den återvändsgränd den hamnat i. Den måste söka lösningar som inte är oförenliga med EU:s lagstiftning. Den måste stå upp för att Sverige ska ha en livskraftig vargstam och börja arbeta utifrån en sansad och realistisk bild av hur opinionen i vargbygderna ser ut och hur stora problem vargen faktiskt orsakar. Att låta ärendet gå vidare till EU-domstolen skulle bara förlänga och fördjupa motsättningarna i Sverige ytterligare.

Fakta
Regeringen gav tillstånd för allmän
licensjakt på varg i januari 2010.
Det var första gången på 45 år som
annat än skyddsjakt tilläts i Sveri-
ge. Tilldelningen var då 27 vargar,
men 28 sköts.
Beslutet var mycket kontroversiellt.
Flera miljöorganisationer anmälde
jakten till EU. Finland fälldes i ett
liknande fall i EU:s domstol för
några år sedan.
Regeringen har gång på gång tvingats
försvara sin politik. Men EU-kommis-
sionen har inte varit nöjd med
svaren.
I januari i år meddelades att man
kommer att anmäla Sverige till EU:s
domstol om inte regeringen bättre kan
motivera sitt handlande.
Trots det gav regeringen klartecken
för jakt även i vintras. Den pågick
i en månad. 6.428 jägare hade anmält
sig.
Högst 20 vargar sammanlagt fick
fällas i sju län, 19 sköts.

Pressmeddelande från Djurskyddet

Djurskyddet Sverige kräver: Avgå Carlgren!
EU-kommissionen ger den svenska regeringen två månader för att ändra den svenska vargpolitiken Ä annars kan Sverige dras inför domstol.
- Nu är det hög tid att miljöminister Andreas Carlgren avgår, säger Sven-Erik Alhem, rovdjursansvarig i Djurskyddet Sverige.
Djurskyddet Sverige anmälde tillsammans med Svenska Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden regeringens vargpolitik till EU-kommissionen. Bland annat med anledning av att Sverige genomfört två licensjakter på varg men att nästan inget gjorts för att förstärkning av den genetiska stammen ska ske.
EU-kommissionen är inte heller nöjd med den upprepade svenska licensjakten på varg, att regeringen satt ett tak på hur många vargar som ska få finnas i Sverige och att det saknas effektiva åtgärder för att ta itu med problemet med inavel.
Kommissionen betonar ett den svenska vargstammen är liten och att den är särskilt utsatt med tanke på det geografiska läget och den kraftiga inaveln.
Den svenska regeringen får nu två månader på sig att ändra den svenska vargpolitiken, annars kan Sverige dras inför domstol.
- Glädjande och väntat. Också Sverige måste följa EU:s art- och habitatdirektiv, säger Sven Stenson, förbundsordförande, Djurskyddet Sverige.
Djurskyddet Sverige har inte längre något förtroende för miljöminister Andreas Carlgren (C), som är ytterst ansvarig för rovdjurspolitiken.
- Nu är det hög tid att han tar konsekvensen av den misslyckade rovdjurspolitiken och avgår, säger Sven-Erik Alhem, rovdjursansvarig, Djurskyddet Sverige.


Vargen i EU - en bakgrund

EU-kommissionen anser att vargjakten strider mot EU:s regler om skydd av utrotningshotade djur. Det kan innebära att Sverige dras inför EU-domstolen.EU:s miljökommissionär Janez Potocnik har sagt att den svenska vargjakten januari 2010 och januari 2011 troligtvis bryter mot ett av EU:s direktiv, det så kallade habitatdirektivet (92/43/EEG), eftersom den lilla, geografiskt isolerade och inavlade vargstammen i Sverige utgör en utrotningshotad art.
EU-kommissionen granskar den svenska vargjakten
EU-kommissionen inledde den 27 januari 2011 ett överträdelseförfarande mot Sverige, eftersom den menar att Sverige bryter mot EU:s habitatdirektiv. Enligt habitatdirektivet får man bara jaga varg om ett antal undantag är uppfyllda. EU-kommissionen anser inte att licensjakten i Sverige uppfyller dessa undantag. EU-kommissionen har även synpunkter på att licensjakten genomfördes före den planerade insättningen av nya vargar och att Sverige vill begränsa antalet vargar till 210.
Att kommissionen inlett ett överträdelseförfarande innebär att kommissionen skickat en formell underrättelse till Sverige där kommissionen beskriver hur Sverige har brutit mot EU:s lagstiftning och ber Sverige om en förklaring.
Regeringen försvarar vargjakten
Den svenska regeringen sände den 28 mars 2011 in sitt svar till kommissionen där regeringen försvarar vargjakten. Regeringen menar att jakten uppfyllt EU:s krav och inte försämrat vargstammens bevarandestatus. Vidare menar regeringen att införsel av nya vargar måste kombineras med viss vargjakt för att skapa en acceptans bland den befolkning som berörs.
Sverige kan dras inför EU-domstolen
Den 16 juni skickade EU-kommissionen ett så kallat motiverat yttrande till Sverige. I det motiverade yttrandet uppmanar kommissionen återigen Sverige att ändra sin politik mot vargen. Om Sverige inte gör det kommer EU-kommissionen med största sannolikhet att vända sig till EU-domstolen. Flera av de invändningar som EU-kommissionen framförde i den formella undrerättelsen finns kvar mot den svenska vargpolitiken, till lexempel att Sverige har beslutat om ett tak på 210 vargar.
Det var i samband med den svenska vargjakten 2010 som fyra svenska miljöorganisationer anmälde Sverige till EU-kommissionen för brott mot EU:s regler. I sin anmälan framhöll miljöorganisationerna att vargjakten stred mot EU:s habitatdirektiv, eftersom den tilläts när vargstammen fortfarande var liten, instabil och sårbar. I anmälan kritiserar miljöorganisationerna även hur licensjakten gått till.

Dokument för nedladdning

Andreas Carlgren kommenterar EU.pdf

Relaterade länkar

Gå till arkivet