Arkiv


2021-10-07
Vi är kritiska till licensjakt på varg 2022
Hela 69 procent vill ha lika mycket eller fler vargar än vi har idag enligt en nyligen publicerad rapport från Sveriges lantbruksuniversitet. Endast 12 procent var negativa och...

2021-09-01
Rovdjursavvisande stängsel saknades vid attackerna i Siggeforareviret
Där samtliga vargattacker skett inom vargreviret Siggefora saknades rovdjursavvisande stängsel. Det gäller även de tre attacker som skedde förra året. De har haft stängsel som på...

2021-06-05
Vad hände egentligen med vargvalpen i Värmland?
Att ana oråd kan sägas som "här ligger en hund begraven", ett välkänt talesätt i svenskan. Just den känslan infinner sig när man tar del av en händelse som nyligen utspelades sig i...

2021-06-02
Stor risk för att Sverige understigit 300 vargar
Inventeringen av varg pågår mellan 1 oktober 2020 och 31 mars 2021 och beräknar antalet familjegrupper levande så väl som döda under perioden. Antalet familjegrupper multipliceras...

2021-05-19
Rovdjursavvisande stängsel saknades vid attacker i Siggeforareviret
Vi ser med glädje att allt fler djurägare i Siggeforareviret har monterat eller planerar att montera ett rovdjursavvisande stängsel.Tyvärr förekommer det en kultur hos vissa om att...

2021-02-25
Vargar i nytt revir jagar vildsvin.
Josephine Jonsson är boende inne i Siggeforareviret och har följt hur reaktionerna på vargarna förändrats över tid. - Många här ute tycker att det är alldeles för mycket...

2020

2020-12-11
Svensk Rovdjursföreningen säger definitivt nej till licensjakt på lodjur 2021.
Vi ser med stor oro på fortsatt licensjakt, en jakt som också är förbjuden enligt EU:s art- och habitat¬direktiv. Lodjuret är en strikt skyddad art enligt EU-lagstiftningen som...

2020-10-12
Pressmeddelande angående kammarrättens dom om skyddsjakt i Östergötland
Kammarrätten har i sin dom tagit fasta på att det är EU-rätten som går före den nationella rätten. Det är innehållet i habitatdirektivet och EU-domstolens avgöranden som styr...

2020-10-06
Rovdjursavvisande stängsel saknades vid samtliga vargattacker på får
Om våra tamdjur hålls innanför bra stängsel kan vi få vargarna att fokusera på det som de är bäst på Ä att jaga älg, rådjur, kronhjort, dovhjort, vildsvin, bäver och grävling. Vi...

2018

2018-04-27
Naturvårdsverket uppmanas att stoppa Länsstyrelsen i Jämtlands möjlighet att döda varg urskiljningslöst
- Länsstyrelsens handläggning är under all kritik särskilt i skenet av den genetiskt utarmade svenska vargpopulationen, säger Jan Bergstam, Rovdjursföreningens nye ordförande. -...

2017

2017-11-02
Vi överklagar licensjakten på varg
- Ett viktigt argument nu är att det har kommit ny kunskap om hur man beräknar hur många vargarna är. Och då har det visat det sig att vargarna inte når upp till det referensvärde...

2017-08-20
Låt Värmlands björnhonor vara i fred!
Häromdagen kom den glädjande nyheten att det för första gången bekräftats att en björnhona med ungar finns i Värmland. De håller till i nordligaste änden av länet, öster om...

2017-06-14
Nio björnhonor med ungar skjutna under skyddsjakten på 69 björnar i Norrland i vår
Antalet skjutna björnar med stöd av skyddsjaktsregler har mer än fördubblats jämfört med tidigare år. Till exempel sköts 27 björnar våren 2016.Björnhonor föder ungar först när de...

2016

2016-05-28
SRF kommenterar: - Provocerande att lagstiftningen anpassas till jägarorganisationernas önskemål
- Att tvinga myndigheterna att fatta licensjaktsbeslut tidigt på hösten ökar nog risken för att licensjakten blir av, trots att den jakten egentligen strider mot EU-lagstiftningen....

2015

2015-01-05
Rovdjursföreningen kräver en oberoende domstolsprövning av vargjakten
Det är föga förvånande eftersom Kammarrätten respektive Förvaltningsrätten i två färska domar gällande Naturvårdsverkets tidigare beslut om licensjakt på varg 2013 och 2014, var...

2014

2014-11-28
Vargjakt igen på skakig biologisk och juridisk grund!
Svenska Rovdjursföreningen är mycket besviken på att regeringen ger klartecken till jakt utan att det finns ett vetenskapligt underlag för hur många vargar som verkligen behövs för...

2014-11-14
Kammarrätten underkänner Naturvårdsverkets licensjakten på varg vintern 2013
Dock överklagade Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet den lägre domstolsinstansens beslut till Kammarrätten. Kammarrätten anser att det syfte som Naturvårdsverket...

2014-10-31
Olämpligt med licensjakt på varg i ett rättsligt oklart läge
Svenska Rovdjursföreningen har framfört till Naturvårdsverket och regeringspartierna att varken delegering eller licensjakt på varg bör ske förrän det rättsliga läget i dessa...

2014-07-08
Rovdjursstammarna minskar
De senaste inventeringarna av hur många rovdjur som finns i Sverige visar att rovdjursstammarna minskar. Björnstammen har minskat med 500 björnar på fem år, från 3300 till 2800...

2014-04-17
100 000 kronor i belöning
Upplysningarna ska leda till att vargarna hittas döda eller levande eller på annat sätt leda till att orsaken till deras försvinnande kan fastställas. Det går bra att lämna...

2014-02-14
Junselevargen fortfarande viktig för vargstammen
Naturvårdsverket har beviljat skyddsjakt på den nu rikskända Junselevargen. Samtidigt har Kammarrättens dom fallit till vår nackdel i rättsprocessen om förra årets...

2014-01-10
Vargjakten formellt överklagad
- Vargjakten har upprepat ifrågasatts av EU-kommissionen, stoppats av svensk domstol och gång efter gång kritiserats av forskare som pekar på att fler vargar behövs om stammen ska...

2013

2013-12-19
Onödig vargjakt löser inga problem
Hela revir i tre varglän ska skjutas bort men den sortens utglesningsjakt torde sakna stöd i lagstiftningen. - Återigen har Naturvårdsverket hittat på en ny slags jakt...

2013-12-10
En ny rovdjurspolitik utan framtid
- Det är illavarslande att en så uppenbart undermålig proposition röstas igenom, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen. I all väsentligt saknar...

2013-10-17
Kritiserad ändring i Jaktförordningen förvandlade älgjakten till vargjakt
Under den senaste månaden har sju vargar dödats i samband med löshundsjakt på klövvilt, ytterligare två har påskjutits och kanske går skadade. Bara i Dalarna har fem vargar dödats,...

2013-09-19
Få landsbygdsbor upplever problem med rovdjur
Svenska Rovdjursföreningen har via Sifo frågat människor boende på landsbygden om vilka faktorer som påverkar deras vardag mest negativt. Åtta olika alternativ presenterades och...

2013-09-12
Katastrofalt förslag som banar väg för masslakt på de svenska rovdjuren
Regeringen föreslår ett intervall på 170-270 som ett värde för gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen. Detta trots att regeringen tidigare erkänt att den nivån inte...

2013-08-23
Fred i rovdjursfrågan?
Egardt föreslår bland annat att målet ska vara gynnsam bevarandestatus för rovdjuren baserad på vetenskapliga utgångspunkter. Fokus i förslagen ligger på förbättrade...

2013-05-02
Miljöorganisationer fick rätt om den genetiska rensningsjakten
Det var i januari som Naturvårdsverket beslutade om licensjakt på 16 vargar, men jakten stoppades efter att Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och WWF överklagat beslutet....

2013-02-26
Svenska Rovdjursföreningen överklagar Naturvårdsverkets nya jaktbeslut
I ett tydligt domstolsutslag så sent som förra veckan tillmötesgick Förvaltningsdomstolen Svenska Rovdjursföreningens överklagan av NVs tidigare beslut på precis samma varg och...

2013-01-31
7 000 protestbrev mot vargjakten skickade till Naturvårdsverket!
- Breven skickas från upprörda människor i hela Sverige, även från län där det finns mycket varg, säger Ann Dahlerus generalsekreterare på Rovdjursföreningen. Kampanjen började i...

2013-01-29
Skandalöst jaktbeslut skämmer ut Sverige
- Jag är bestört över det vansinniga beslutet. Regeringens vargpolitik består av jakt och ingenting annat. Alla underlag som finns visar att det är nya gener Ä och inte jakt - som...

2013-01-23
Jakten på Junselevargen avbryts efter överklagan från Svenska Rovdjursföreningen
Det är första gången som en skyddsjakt på varg i Sverige stoppas på grund av att en miljöorganisation överklagar jaktbeslutet. - Jag är oerhört glad och lättad i dag, nu får...

2013-01-15
Svenska Rovdjursföreningen överklagar och begär att jakten på Junselevargen avbryts direkt!
Där anges också en lång rad skäl till varför beslutet strider mot lagstiftningen. Framför allt inverkar jakten skadligt på vargstammens möjligheter att uppnå gynnsam...

2012

2012-10-24
Eks vargpolitik under EU-lupp
Förra året backade regeringen från licensjakten på varg och det dåvarande taket på 210 vargar. Nu vill regeringen, insvept i ny retorik, återigen licensjaga varg och sänker det...

2012-10-20
Allt förtroende för Lena Ek försvann med skambudet
Att Ek dessutom att går emot sin egen expertmyndighet, som inte finner det rimligt med ett så lågt värde och så hög invandring som det kräver, är häpnadsväckande. - Det är...

2012-10-19
Förutsättningarna är en orealistisk grund för vargpolitiken
Enligt Naturvårdsverket räcker det med 400 vargar i Skandinavien varav 380 i Sverige, för att vargstammen ska anses som livskraftig. Förutsättningarna är att man lyckas med att...

2012-10-11
Naturvårdsverkets ”urvalsjakt” på varg är ett oetiskt och riskfyllt företag
Den "genetiska rensningsjakt" som Naturvårdsverket nu utreder kräver att man för in tillräckligt många nya obesläktade vargar i den svenska vargstammen, ett företag som totalt...

2012-07-24
SRF överklagar antalet björnar som får jagas i Norrbotten i höst
Föreningens nivå på 51 djur ansluter till kravet från tjänstemännen på länsstyrelsen naturvårdsenhet som i ett särskilt yttrande till beslutet yrkat att högst 51 björnar får fällas...

2012-07-02
Sårbarhetsanalys för varg oanvändbar - bortser från det största hotet
Sårbarhetsanalysen uppfyller inte heller Internationella Naturvårdsunionens kriterier för hur sårbarhetsanalyser ska göras eftersom regeringen medvetet uteslutit de för vargstammen...

2012-06-21
Rovdjursföreningen beskriver Länsstyrelsens skyddsjaktsbeslut som lättsinnig
Så här skriver Svenska Rovdjursföreningen: "Till Länsstyrelsen i Värmland Svenska Rovdjursföreningen är kritisk mot det lättsinniga sätt som Länsstyrelsen i Värmland hanterar...

2012-05-08
Rovdjursvänner satsar på stängsling mot rovdjur
Kursen arrangeras av Svenska Rovdjursföreningen i samarbete med Viltskadecenter. Bland kursdeltagarna finns förutom medlemmar i Rovdjursföreningen också fältpersonal från olika...

2012-04-03
Svenska Rovdjursföreningen om Rovdjursutredningen - Ett steg i rätt riktning för rovdjurspolitiken
- Vi är också positiva till utredningens förslag att förvaltningsbeslut om rovdjursstammarnas storlek ska flyttas ned till myndighetsnivå, inom de övergripande mål som riksdagen...

2012-03-29
Länsstyrelsen i Västmanland uppmanas att omedelbart avbryta jakten på Skultunavargarna
Hon påminner också om att vargarna i Skultunareviret inte orsakat några skador på snart tre månader. Trots det förlängde länsstyrelsen mot all rimlig logik skyddjakttillståndet med...

2012-01-24
Sätt in extraordinära åtgärder - låt den finskryska vargtiken leva!
- Kompensera rennäringen rikligt och gör ett allvarligt försök att för en gångs skull hysa en vargetablering i renskötselområde, uppmanar Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska...

2012-01-21
Rovdjursföreningen utfäster belöning till den som avslöjar tjuvjägarna i Sälen
Polisen är förtegen om detaljer från jakten, men klart är att tjuvjägarna använt snöskoter och att sändarhalsbandet har skurits av och medvetet gömts under bron vid Fulunäs där...

2012-01-14
Rovdjursföreningen om Naturvårdsverkets utökade skyddsjakt på varg: - Fel slutsats ger för hög kvot
- Det är svårt att säga vad som motiverar en så stor ökning. Om det är en signal att länsstyrelserna kan vara frikostiga med skyddsjakt eller om det motiveras av att man verkligen...

2011

2011-12-05
Utred löshundsjaktens konsekvenser
Sverige är ett av få länder som tillåter jakt med lösdrivande hund. Det krävs ingen utbildning av hunden och heller ingen särskild utbildning i hundhållning av den som jagar. En...

2011-11-18
I helgen inleds arbetet med att stängsla fårhagarna för varg och tamdjur i sydvästra Småland
Stängslingen leds av Sven-Olov Löfgren som kanske är den i landet som har mest erfarenhet av rovdjursavvisande stängsling. Deltar gör ett 20-tal frivilliga medlemmar både från...

2011-11-16
Eventuella framtida skador kan inte vara grund för att jaga varg
- Licensjakt kan bli aktuellt först när förutsättningarna för sådan jakt är uppfyllda och det är de inte i dagsläget, säger Naturvårdsverket med hänvsining till EU-kommissionens...

2011-11-02
Förläng inte skyddsjakten på Kynnatiken i Småland!
Vargtiken, som slagit sig ner i triangeln Markaryd-Ljungby-Älmhult, har nu klarat sig med livet i behåll i tre veckor efter det att Naturvårdsverket gav klartecken för skyddsjakt....

2011-08-23
Regeringen vill fortsätta vargjakten under ny rubricering!
- Regeringens besked idag skiljer sig inte nämnvärt från den vargpolitik som Rovdjursföreningen och flera andra naturvårdsorganisationer anmält Sverige för till EU-kommissionen....

2011-08-21
SRF JO-anmäler björnjakten i Värmland
- Eftersom det inte finns några möjligheter att överklaga jaktbeslut till domstol i Sverige, vänder vi oss nu till JO för att få ärendet prövat där istället, säger Ann...

2011-08-20
SRF om björnjakten: Små skador därför ingen anledning att decimera björnstammen
Under senare år har antalet björnar som fällts vid jakt ökat kraftigt, vilket högst sannolikt betyder att björnstammen nu minskar. I år kan sex länsstyrelser för första gången...

2011-01-13
Massiva protester mot vargjakten – ställ in jakten!
- Telefonerna går varma av samtal från människor som är upprörda över ännu en vargjakt och vill att vi ska stoppa den. De vill inte uppleva ännu en jakt på den sårbara lilla...

2010

2010-12-17
Svenska Rovdjursföreningen lanserar ett upprop mot vargjakten!
Förra vinterns jakt ledde till att för många alfadjur sköts och att en kull årsvalpar lämnades föräldralösa. Inga tecken tyder på att valparna klarade sig. Dessutom sköts för många...

2010-12-17
Svenska Rovdjursföreningen om uttalande av europeiska rovdjursexperter
I svenska nyhetsmedia rapporteras just nu att Europas ledande rovdjursforskare anser att Sveriges licensjakt på varg är försvarbar. Bakgrunden till nyheten är ett uttalande från...

2010-11-05
Orimligt med fortsatt vargjakt i vinter!
Allvarliga negativa effekter av jakten var bland annat att den påskyndade förlusten av genetisk variation från den redan starkt utarmade vargstammen, samt bidrog till att...

2010-10-22
Regeringens försvar av vargjakten saknar vetenskapligt stöd
I mars 2010 lämnade organisationerna in sitt klagomål till EU-kommissionen om brott mot EU:s regler om strikt skydd för varg i det så kallade Art- och habitatdirektivet. Som en...

2010-09-03
Regeringen svarslös om vargjakten
Sverige har idag genom regeringen svarat på EU-kommissionens frågor som bygger på den anmälan av den svenska licensjakten på varg som de fyra naturvårdsorganisationerna lämnade in...

2010-08-20
Utökad jakt i blindo riskerar att minska björnstammen!
Imorgon, lördag, börjar årets björnjakt och årets tilldelning slår nya rekord. Hela 288 björnar Ä eller 9 procent av en björnstam på uppskattningsvis 3200 djur - ska skjutas av i...

2010-03-04
Svensk miljörörelse EU-anmäler Sverige för vargjakten
I EU-anmälan kritiserar organisationerna vargjakten som genomfördes i januari. Kritik framförs mot de grunder som regeringen och Naturvårdsverket fattat sina beslut på samt hur...

2010-01-29
Miljöministern på djupt vatten – kan inte lita på jägarförbunden
Ä Det står efter Carlgrens presskonferens klart att regeringen i sin iver att tillfredställa jägarkårens krav på vargjakt redan denna vinter inlett sitt tvåstegspaket i helt fel...

2010-01-05
Vargslakten i januari – en svart fläck i naturvårdens historia!
Ä Svenska Rovdjursföreningen har aldrig fått så många reaktioner från så många människor från så vitt skilda boendeorter och professioner, som när det gått upp för svenska folket...

2010-01-03
Protesterna mot vargjakten växer

2010-01-02
Vargjakten - en oacceptabel politisk dumhet

2009

2009-12-29
SRF om faran för överavskjutning
Svenska Rovdjursföreningen kräver att Naturvårdsverket släpper läns-kvoterna stegvis för att undvika överavskjutning. Nu på lördag, den 2 januari, ger sig över 10 000 jägare ut i...

2009-12-18
Om licensjakt på 27 vargar

2009-09-25
Nej till rätt att överklaga anmäls

2009-09-18
Sverige har en av de glesaste vargstammarna

2009-09-18
Vargen i Sverige

2009-05-29
SRF mfl om rovdjurspropositionen

2009-02-18
PM-bilaga faktaunderlag rovdjur

2009-02-18
Nej till förvaltningsjakt på varg och järv

2008

2008-01-30
Värdefull varg får skjutas!
Svenska Rovdjursföreningen (SRF) ifrågasätter starkt Naturvårdsverkets förvaltningsansvar, då man igår beslutade om jakt på den idag genetiskt viktigaste vargen i Sverige, den s.k....

2008-01-17
Repressaliejakt Voxnareviret

2007

2007-12-07
Upphäv jaktbeslutet på varg i Äppelbo!

2007-12-04
Rovdjursutredningen äventyrar vargstammen!

2007-09-28
Skyddsjakt på varg i Värmland

2007-09-18
Brå-rapporten

2007-03-23
Lättnader i § 28

2007-02-20
Skyddsjakt Voxnareviret

2007-02-07
Vargjakt i Uppland

2006

2006-11-02
Illavarslande utspel av jordbruksministern

2006-09-27
SRF begär avlysning av vargjakt

2006-09-14
Öppet brev till partiledarna

2006-06-22
SRF utspel av SAP

2005

2005-11-30
SJFs krigsförklaring mot varg

2005-02-03
Ge vargen en chans

2005-01-22
Norsk vargpolitik

2004

2004-12-16
Varg i Ringvattnet

2004-02-17
Översyn av §28

2003

2003-03-17
Tjuvjakt

2003-02-17
Säkra sändare för vargar

2002

2002-10-03
Märkta vargar försvinner

2002-08-23
Om demonstration mot rovdjur

2001

2001-11-29
Norsk vargjakt