Vi vill värna vargen

2008-09-03 |

Vi landsbygdsbor med uppfattning, att varg har viktig ekologisk och evolutionär roll, undrar, om Stefan Edman (16/7) och landshövding i länsstyrelsens insynsråd också beaktar våra synpunkter? Vid regional förvaltning är det från demokratisk synpunkt angeläget, att även bevarandeorganisationerna med medlemstal väl i nivå med jägarnas får regional, proportionell representation, balanserande jägarintressenas dominans.

Flera opinionsundersökningar visar, att bred majoritet av befolkningen, även i rovdjursområden, är för varg, manifesterat i riksdagsbeslut 2001 med en rovdjurspolitik, som nu framgångsrikt återställer normal biologisk mångfald. Rovdjursutredningen pekar på nackdelar vid regional förvaltning:"En risk är emellertid, att den lokalt baserade förvaltningen inte tar hänsyn till helheten utan till det lokala och dess förutsättningar utan att ta med i beräkningen, vad de lokala förändringarna för med sig i ett större perspektiv."

En liten och hotad population som vargen, kontroversiell, arealkrävande och länsöverskridande, kräver nationell överblick och nationellt ansvar. BRÅ framhåller i sin rapport (2007:22), att regionala tjänstemän utsätts för stark press från lokala, vargnegativa grupperingar. Sverige har vidare undertecknat EU:s naturskyddslagar i Art- och habitatdirektivet. Naturvårdsverket bör alltså bära ansvaret för hotade rovdjur.

Jag vill passa på tillfället att fråga om Jägareförbundet (SJF), Jägarnas Riksförbund (JRF) och LRF redan i påskas vid spårsnön informerade tamdjursägare om eventuell vargetablering i Bredfjällsområdet, lämplig stängsling, möjligheter till stängselbidrag och ersättning för rivna djur? SJF fick i år 47,8 ("allmänna uppdraget") och JRF 5,6 miljoner statliga kronor ur Viltvårdsfonden för att användas bl a till information och rådgivning. Har för övrigt resursstarka LRF någon miljö- och rovdjurspolicy? Förvaltning av en djurart kan knappast enbart innebära, att djuren skall skjutas.

För att skapa bra verkställighet av vårt lands antagna rovdjurspolitik bör alla med intressen i skog och mark samverka för information och utbildning avseende samexistens med våra stora rovdjur.

Kristian Bernstone

Publicerad i Bohusläningen 2008-09-03

Gå till arkivet