Toleransnivåer förödande för varg i renskötselområdet

2013-05-16 |

Svenska Rovdjursföreningen säger nej till att införa ett tak för förluster, så kallade toleransnivåer, på grund av rovdjur inom rennäringen. Det framgår av föreningens remissvar på Naturvårdsverkets och Sametingets redovisning av regeringsuppdrag om toleransnivåer för rennäringen.

Sametinget menar att rennäringen bara ska tolerera rovdjursrelaterade förluster på fem procent, vilket skulle innebära en kraftig decimering av rovdjursstammarna i hela renskötselområdet. I det gemensamma förslaget backar myndigheterna från att ta ställning och överlåter till regering eller riksdag att sätta siffror på toleransnivåer för maximal acceptabla skada på ren av rovdjur.

Rovdjursföreningen menar att det saknas förutsättningar att genomföra toleransnivåer på samebynivå som föreslås. Många utmaningar, framtaganden av fakta och klargöranden återstår. Föreningen efterlyser därför mer underlag och en objektiv granskning av samebyarnas faktauppgifter, eftersom de är part i målet. Sedan Sametinget fick myndighetsansvar för rennäringen har öppenheten minskat och det saknas officiell statistik om renskötseln på samebynivå, vilket är anmärkningsvärt i ett rättssamhälle.

Svenska Rovdjursföreningen konstaterar också att rennäringen, precis som annan omfattande köttproduktion, kräver mycket utrymme. Renskötselområdet har utökats och täcker nu mer än 50 procent av landets areal. Rennäringen verksamhet och omfattning måste anpassas till dagens förhållanden så att det blir möjligt med en samexistens mellan renskötsel och rovdjur.

Läs hela remissvaret "Svenska Rovdjursföreningens yttrande över ett förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för rennäringen" nedan.

Dokument för nedladdning

SRF remissvar toleransnivaer.pdf

Gå till arkivet