Svek mot rovdjursmål

2007-12-04 |

Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen avslöjar regeringens vargutredning.

I dag presenterar regeringens rovdjursutredare Åke Petterson sin utredning om de stora rovdjuren - björn, varg, järv, lodjur och kungsörn. Från naturvårdssidan är vi djupt besvikna över att utredaren främst gått den tunga lobbygruppen jägarkårens intressen till mötes. Syftet är att underlätta en ökad jakt på de stora rovdjuren, som när det gäller järv och varg står i direkt strid med riksdagens beslut om livskraftiga rovdjursstammar.

I direktiven ingick att göra en bedömning av rovdjurens bevarandestatus. Enligt vår uppfattning har utredaren genom en rad feltolkningar försökt framställa rovdjurens bevarandestatus som mer gynnsam än den är. Ett exempel är att utredaren endast tagit hänsyn till bevarande på kort sikt (upp till 100 år) och inte beaktat att arterna även ska vara långsiktigt genetiskt livskraftiga, vilket är explicita krav i såväl riksdagsbeslutet som i EU-lagstiftningen.

Utredningen föreslår också utökad skyddsjakt och licensjakt på både varg och järv i en nära framtid. För att möjliggöra denna jakt har utredaren försökt göra en omtolkning av EU-lagstiftningen för strikt skyddade arter så att jakten inte ska stå i strid med EU:s krav. Omtolkningen skulle möjliggöra jakt som inte har något annat syfte än att minska rovdjursstammarna.

När det gäller den sårbara vargstammen är utredningens brister särskilt allvarliga. Trots att direktiven så anger, har utredaren inte analyserat vargens allvarliga genetiska situation på djupet och ger heller inga konkreta förslag till hur den låsta situationen med bristande möjligheter till kontakt mellan svenska och finska vargar ska lösas. Vargstammen är redan så gravt inavlad att inaveln utgör ett allvarligt hot som behöver åtgärdas snarast.

Utredaren har till och med gått så långt att han föreslagit att vargstammens tillväxt ska stoppas under tre år vid det etappmål om 200 djur som riksdagen beslutade om 2001. Detta vore ett svek mot alla som litat på att etappmålet är just ett etappmål på vägen mot en livskraftig vargstam.

Vi ser också mycket allvarligt på att utredningen föreslår regionalt beslutsfattande om jakt på järv och varg. Det är direkt olämpligt för så små populationer och särskilt för en så kontroversiell art som vargen. Risken är att lokala grupperingar som ser rovdjuren som ett hot kommer att utöva starka påtryckningar på länsstyrelserna.

Utredningens slutbetänkande präglas tyvärr av att utredaren i alltför för hög grad låtit sig styras av minoriteters särintressen, framför allt intressena hos den del av jägarkåren som vill begränsa rovdjursstammarna till mycket låga nivåer.

MIKAEL KARLSSON
Ordförande Naturskyddsföreningen

MATS HANSSON
Ordförande Svenska rovdjursföreningen

Publicerat på DN Debatt 2007-12-04

Relaterade länkar

Gå till arkivet