Samexistens är lösningen - inte skyddsjakt på Junselevargen

2014-02-06 |

Vilhelmina Södra Sameby har återigen lämnat in en ansökan om skyddsjakt på den riksbekanta Junseletiken och hennes nya partner, en varghanne från reviret i Siljansringen i Dalarna. Den 28 januari lämnades ansökan in till länsstyrelsen i Västernorrland, som vidarebefordrat den till Naturvårdsverket, som nu handlägger ärendet.

I ansökan uppger Vilhelmina Södra Sameby att man hittat sju (7) rivna renar och framför därutöver sedvanliga argument om att varg och rensskötsel inte är förenligt och att man kräver att vargparet avlägsnas från samebyns vinterbetesmarker. Ansökan avslutas med att ”Samebyn kan inte längre tolereras att vargreviret får finnas inom samebyns betesområde”.

Svenska Rovdjursföreningen anser
Att det inte kan styrkas att vargarna orsakar oöverstigliga skador för rennäringen och vi bevakar ärendet noggrant.

Att innebörden av en ekonomiskt, socialt och ekologiskt bärkraftig rennäring
måste innebära att renskötseln, som bedrivs över halva landets yta (54%), måste tolerera en viss samexistens med varg och att samhället, tillsammans med näringen bör utveckla formerna för en sådan samexistens bättre. Samebyarna ersätts av staten för förekomst av rovdjur och ersättningen avser att både ge incitament till förebyggande åtgärder och täcka in de förluster som rovdjuren orsakar näringen.


Bakgrund
Redan i december stod det klart att den hårt prövade vargtiken, som flyttats fyra gånger och blivit av med två tidigare varghannar i ”hanteringen”, funnit en ny partner och markerar revir tillsammans med denne i sitt hemområde i Junselereviret i Västernorrlands län. Tiken som är av finskt-ryskt ursprung och mycket värdefull rent genetiskt för den svenska vargstammen och har, efter att ha flyttats fyra gånger, ständigt återvänt norrut till de områden som hon uppfattar som sina ”hemmamarker”.

I januari förra året gav Naturvårdsverket tillstånd till jakt på den värdefulla tiken och hennes dåvarande partner, hannen sköts med tiken klarade sig genom att en domstol stoppade jaktbeslutet efter att det överklagats av SRF. Domen
föll i februari och Förvaltningsrätten upphävde Naturvårdsverkets besluts eftersom det
bedömdes som oförenligt med lagstiftningen. Redan sex dagar efter domen
utfärdade landets högsta naturvårdande myndighet (Naturvårdsverket) ett nytt jaktbeslut på samma varg. Även det beslutet överklagades och jakten stoppades av Förvaltningsrätten innan den hann börja. I maj föll domen, i vilken ånyo Naturvårdsverkets beslut förklarades ogiltig. Därefter överklagade Naturvårdsverket Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten där ärendet fortfarande ligger för fortsatt rättslig prövning.

Förra året dokumenterades 38 döda renar och staten betalade ut generösa summor utöver det vanliga till samebyarna förebyggande åtgärder och faktiska skador gällande Junseletiken och den partner som sköts i januari.
Därtill lades skyhöga summor med pengar på kringåtgärder för den, efter januari enda kvarvarande vargen i reviret, den nu aktuella Junseletiken. Belopp som sedan tagits till intäkt för att hävda att det är för dyrt att ha varg i renskötselområdet.

Att det inte är vargen som orsakat de höga kostnaderna utan
Naturvårdsverket genom att okritiskt betala ut stora summor pengar för ineffektiva åtgärder.

 

Gå till arkivet