Rovdjuren står inte i motsatsförhållande till biologisk mångfald anser SRF

2012-05-03 |

Skyddsjakt på varg först när alla andra lösningar har prövats är Rovdjursföreningens svar till Naturvårdsverket.

Senare års forskning har slagit fast att de stora rovdjuren har en viktig roll för bevarandet av den biologiska mångfalden i stort.
Rovdjursföreningen är därför kritisk till formuleringen i det förslag till riktlinjer för hur länsstyrelserna ska hantera skyddsjakten i framtiden som Naturvårdsverket nu har ute på en remissrunda.

Där står att länsstyrelserna vad gäller skyddsjakt på stora rovdjur i sina beslut skall göra avvägningar mot bevarande av biologisk mångfald.
Föreningen menar i sitt remissvar att man inte kan se bevarandet av de stora rovdjuren i ett motsattsförhållande till övrig biologisk mångfald.

Föreningen delar emellertid Naturvårdsverkets bedömningen att det är viktigt att beslut om skyddsjakt fattas på ett likartat sätt av de olika länsstyrelserna, och att det i det perspektivet är bra att man tar fram samlade riktlinjer.
Föreningens syn på skyddsjakt är att ett tillstånd kan beviljas som en sista utväg när det inte finns någon annan lösning.
- Skyddsjakt kan komma ifråga bara som en akut åtgärd för att lösa ett akut problem och när andra lämpliga lösningar saknas, skriver den.
En skyddsjakt skall utförd så snart som möjligt efter beviljandet och dessutom vara riktad mot rätt individ.
Naturvårdsverket skriver själv i sitt förslag att jakten skall ske på en individ i taget. Man vill, och kan inte heller enligt EUs direktiv, jaga en grupp individer.
Detta talar för att det inte går att tillåta skyddsjakt under en längre period menar Rovdjursföreningen.
Föreningen kan acceptera att ett stort antal angrepp i kombination med bedömningen att fler angrepp kan förväntas ske kan vara ett skäl för att bevilja skyddsjakt på ett begränsat antal specifikt utpekade djur under en begränsad tid. Men föreningen föreslår att kriteriet omformuleras till just "Är antalet angrepp stort och kan fler angrepp förväntas ske".
Det skall alltså krävas att båda villkoren uppfylls.

Nedan hittar du Naturvårdsverkets förslag och Rovdjursföreningens svar på förslaget.

Dokument för nedladdning

Naturvårdsverkets förslag.pdf

Relaterade länkar

Gå till arkivet