Deltagande från Svenska Rovdjursföreningen i rovdjursutredningen

2007-07-23 |

Svenska Rovdjursföreningens generalsekreterare Ann Dahlerus medverkar som expert i utredningen om de stora rovdjuren. Utredningen är tillsatt av regeringen och påbörjade sitt arbete under sommaren 2006. Resultatet ska presenteras i november 2007, varefter utredningen ska ut på remiss innan regeringen tar slutlig ställning till den.

Utredaren Åke Pettersson står för utredningens innehåll och förslag. Han har knutit till sig en grupp sakkunniga och experter från olika myndigheter och intresseområden, som har en rådgivande funktion.

Gruppen sammanträder med jämna mellanrum och ger synpunkter på det arbetsmaterial som successivt tas fram av utredningen.

Rovdjursföreningens Ann Dahlerus specialområde är bevarandeaspekterna på de stora rovdjuren. I expertgruppen återfinns även representanter från de jaktliga intressena, rennäringen, jordbruket och ett antal myndigheter.

Under hösten 2006 arrangerade utredningen fem seminarier i Stockholm, ett för vardera rovdjursart: järv, björn, lodjur, varg och kungsörn. Rovdjursutredningen har låtit ta fram artbeskrivningar för de fem stora rovdjuren, som presenterats och diskuterats vid seminarierna. I stor utsträckning har det varit forskare med anknytning till Grimsö forskningsstation som tagit fram underlagen. Ett seminarium om rovdjur i renskötselområdet hölls i Jokkmokk i januari. Utöver sakkunniga och experter var ett 40-tal andra deltagare med sakkompetens inom rovdjursområdet inbjudna till respektive seminarium. Under våren 2007 har arbetet i expertgruppen intensifierats med tätare möten.

Gå till arkivet