Brev till Svenska Kennelklubben

2007-02-04 |

Brev till Centralstyrelsen för SKK 2007-02-04

Ärende: SKK: s jämte Svenska Jägareförbundets och LRF: s ansökan om skyddsjakt på varg i Värmland.

Efter att ha tagit del av SKK: s policy angående våra fyra stora rovdjur samt uttalanden av SKK: s ordförande Nils Erik Åhmansson i vargfrågan vill jag framhålla följande:

SKK: s verksamhet bör koncentreras till det den en gång startades för, nämligen hunden och med vad detta följer som omsorgsfrågor, vård, skydd av hund i olika sammanhang som exempelvis även under jakt mm. Rörelsen bör stå neutral i rovdjursfrågan.

SKK har monopol på registrering av våra hundar, ett monopol, som kräver neutralitet i andra frågor än de organisationen skapats för.

Verksamheter, tävlingar, motsvarande bör planläggas i terräng och under tid, där och då hänsyn tas till det vilda djurlivet. Det torde vara SKK: s ansvar om något inträffar med rovdjur därvidlag. Att bedriva olika former av jakt på varg för att därmed bland annat ge möjlighet till aktivitet i terräng med varg kan inte anses vara förenligt med verksamhetsmålen för en organisation, som har med våra tama hunddjur att göra, samt med statsmakternas uppsatta miljömål. De flesta hundägare har positiv inställning till naturen med rov- och bytesdjur enligt min bestämda uppfattning.

SKK går av allt döma ”i koppel” med Jägareförbundet, vars plan mot varg alltså är antagen som SKK: s, vilket får anses synnerligen märkligt. SKK bör vara fristående med en policy avseende våra fyra stora rovdjur i samklang med riksdagsbeslut om sammanhållen rovdjurspolitik fattat 2001, och med den uppfattning i rovdjursfrågan, som delas av en majoritet av det svenska folket.

SJF: s intresse är ett särintresse, nämligen jakt. Utifrån detta särintresse vill organisationen ifråga ”hålla efter” rovdjur. I detta stycke tas ingen hänsyn till vargens utsatta läge på grund av omfattande tjuvskytte och svår inavel. Jag finner det ansvarslöst att under dylika förhållanden stödja Jägareförbundets policy och underskriva denna ansökan. Jakt är en sak, vars berättigande inte tas upp här, att svara upp mot hundägande medlemmars intressen, krav och önskningar är något helt annat. Att företräda dessa bör under inga som helst förhållanden innebära att aktivt stödja verksamhet, som riskerar, att vår alltför lilla vargstam utrotas en andra gång.

Har man inom CS diskuterat huruvida det är i medlemmarnas intresse att samverka med jägare, som inte delar riksdagens 2001 fattade beslut vad avser inställningen till våra rovdjur?

Mot bakgrund av ovan finner jag ej anledning att ompröva mitt beslut att inte återta
medlemsskap i SKK.

Kristian Bernstone
Hundägare i många år, f d medlem i SKK, landsbygdsbo och rovdjursdebattör.

Gå till arkivet