Arkiv


2016-09-15
Tjuvjakt är inte civil olydnad
Politiskt motiverade våldsbrott brukar kallas för terrorism. Det ligger närmare till hands att jämföra den illegala vargjakten med terrorism Ä med den skillnaden att terrorism...

2014

2014-09-19
Större risk för oetisk jakt på lodjur
Svenska Rovdjursföreningen har lämnat synpunkter på Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo och vi efterlyser regler...

2014-09-09
Olämpligt att länsstyrelser beslutar om vargjakt
Vargstammen har stora genetiska problem och licensjakten är kontroversiell och rättsligt ifrågasatt. Sveriges licensjakt på varg har anmälts till EU- kommissionen (2010) och...

2014-03-04
Inget bidrag från Naturvårdsverket
Svenska Rovdjursföreningen får inget organisationsbidrag från Naturvårdsverket i år. Orsaken är oklar och vi har varken fått någon förklaring eller förvarning. Men vi har planerat...

2014-02-13
Beklagligt med skyddsjakt på hårt prövad varg
Den berörda samebyn får ersättning för att det förekommer varg i området och den ska täcka eventuella skador som uppkommer. Man kan fråga sig vad den ersättningen syftar till om...

2014-02-06
Samexistens är lösningen - inte skyddsjakt på Junselevargen
Vilhelmina Södra Sameby har återigen lämnat in en ansökan om skyddsjakt på den riksbekanta Junseletiken och hennes nya partner, en varghanne från reviret i Siljansringen i Dalarna....

2014-01-24
Därför överklagar vi
Rätten att få myndighetsbeslut prövade i domstol är en hörnpelare i varje rättsstat. Miljöorganisationers rätt att föra talan i miljöärenden är garanterad i en särskild konvention...

2014-01-16
Jaktstoppet välkomnas men långsiktig lösning efterlyses
Nyligen har riksdagen, på förslag av regeringen beslutat om en nivå för vargstammen på 270 individer som vi menar helt saknar vetenskaplig förankring. Vargstammen är fortfarande...

2013

2013-11-29
Utred antalet lodjur
Det florerar olika siffror på hur många lodjur som egentligen fanns i Sverige 1995, alltså vid Sveriges EU-inträde. Siffran är viktig för att antalet inte får underskridas enligt...

2013-09-12
Oseriös proposition utan förankring i verkligheten
2011 lede en statlig rovdjursutredning fram förslag till referensnivåer för de fyra stora rovdjuren. Referensnivån anger hur stor stammen måste vara för att långsiktigt livskraftig...

2013-08-30
Gynnsam bevarandestatus är nyckeln till samförstånd om vargpolitiken
Vi är positiva till flera förslag, till exempel: Vi står bakom förslagen som syftar till en bättre samexistens mellan tamdjursägare och rovdjur, som utveckling av ersättningen...

2013-08-19
Skyddsjakt ingen långsiktig lösning för skånevargar
Varg ska få finnas även i södra Sverige och på sikt måste problemet lösas genom att tamdjursägarna anpassar sig och stängslar in sina får. Lyssna till Svenska Rovdjursföreningens...

2013-07-01
Rätt av NV att vänta med varg
Svenska Rovdjursföreningen har tidigare kritiserat hur frågan om referensvärdena för varg har hanterats. Buden på såväl de förutsättningar som måste vara uppfyllda, som antal...

2013-06-26
Buden haglar om antal vargar - SRF kräver ny process
Utspelet om antalet vargar är ett i raden av många förslag till antal under det senaste året; I april förra året föreslog rovdjursutredaren Lars-Erik Liljelund 450 vargar, i...

2013-05-28
Rätt igen om Junselevargen
Förvaltningsrätten anser att jakt på vargen skulle kunna göra det svårare för vargstammen att uppnå gynnsam bevarandestatus och att det funnits fler lämpliga lösningar att prova...

2013-05-16
Toleransnivåer förödande för varg i renskötselområdet
Sametinget menar att rennäringen bara ska tolerera rovdjursrelaterade förluster på fem procent, vilket skulle innebära en kraftig decimering av rovdjursstammarna i hela...

2013-04-16
Dålig kontroll på fångstfällor
Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter för godkännande av fångstredskap präglas av en ovilja till att införa välbehövliga och tydliga krav på fångstredskapen för att...

2013-03-08
Nej till flytt av Junselevargen
Enligt vad Naturvårdsverket redovisat är rovdjursskador på ren i området begränsade. Det finns heller inga rapporter om massdöd som ersätts i särskild ordning. SRF menar att de...

2013-02-26
Glädjande men inte helt oväntat stopp för skyddsjakten
- Det är glädjande att även Naturvårdsverkets nya jaktbeslut stoppats i väntan på rättslig prövning, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare Svenska Rovdjursföreningen. Men med...

2013-02-20
Äntligen hopp för vargförvaltningen
- Oerhört glädjande, nu finns det äntligen hopp för förvaltningen av den svenska vargstammen, säger Ann dahlerus, generalsekreterare på Svenska Rovdjursföreningen. Naturlig...

2013-01-11
Skyddsjakten på vargparet i Junsele - en bottennotering för svensk vargförvaltning!
Naturvårdsverkets beslut att avliva den genetiskt viktiga finsk-ryska vargtiken och hennes partner i Junseleområdet är katastrofalt illa för den svenska vargstammens återhämtning...

2012

2012-10-15
Jägarlobbyn styr regeringen emot vargjakt i vinter
För att införa jakt är regeringen betjänt av ett lågt värde på gynnsam bevarandestatus, alltså ett värde på hur många vargar som krävs för en livskraftig stam. Naturvårdsverket ska...

2012-07-03
Sårbarhetsanalysen för varg oanvändbar - bortser från det största hotet
Sårbarhetsanalysen uppfyller inte heller Internationella Naturvårdsunionens kriterier för hur sårbarhetsanalyser ska göras eftersom regeringen medvetet uteslutit de för vargstammen...

2012-06-26
Häpnadsväckande naivt och okunnigt av Moderaterna om det vilda Sverige
Ett slående exempel är rapportens resonemang om inventeringar av den svenska vargstammen. Rapporten konstaterar att vissa tror att inventeringarna underskattar stammen, andra att...

2012-06-26
Länsstyrelse tar lättsinnigt på reglerna för skyddsjakt
Anledningen till skyddsjakten är att de tre vargarna uppträtt närgånget mot en kvinna med en tax sent på kvällen 17 juni. Trots att hon viftade mot dem med en slana och tjoade...

2012-02-01
Orimligt jaktbeslut på varg i Västmanland sätter ribban lågt!
Naturvårdsverket måste omedelbart upphäva länsstyrelsens beslut, i första hand för att förhindra att vargfamiljen utsätts för ett lidande som är helt orimligt i förhållande till...

2012-01-20
SRF kritisk till Naturvårdverkets sätt att räkna fram den höga skyddsjaktkvoten
- Det är svårt att säga vad som motiverar en så stor ökning. Om det är en signal att länsstyrelserna kan vara frikostiga med skyddsjakt eller om det motiveras av att man verkligen...

2012-01-12
Rovdjursföreningen uppmanar Naturvårdsverket att se över otydliga lojaktsregler
Men trots att fällfångst inte är tillåten 2012 finns §6 kvar i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2010:15) med instruktion hur fem namngivna fällor ska användas, vilket rör...

2011

2011-12-23
SRF avstyrker förslaget att ge myndighet rätt att initiera skyddsjakt i förebyggande syfte
Miljödepartementet har bjudit in till ett remissmöte där Naturvårdsverkets uppdrag redovisas. Miljödepartementet har berett remissinstanserna tillfälle att lämna synpunkter på...

2011-12-23
Rovdjursföreningen försiktigt optimistisk att det inte blir vargjakt i vinter
Den 17 augusti i år svarade regeringen på EU-kommissionens motiverade yttrande genom att slopa taket på vargstammen på 210 djur och ställa in licensjakt på varg under 2012....

2011-12-05
Utred löshundsjaktens konsekvenser
Det krävs ingen utbildning av hunden och heller ingen särskild utbildning i hundhållning av den som jagar med lösdrivande hund. En hund blir jakthund när den kallas för jakthund,...

2011-11-16
Eventuella framtida skador kan inte vara grund för att jaga varg
- Licensjakt kan bli aktuellt först när förutsättningarna för sådan jakt är uppfyllda och det är de inte i dagsläget, säger Naturvårdsverket med hänvsining till EU-kommissionens...

2011-11-02
Förläng inte skyddsjakten på Kynnatiken i Småland!
Vargtiken, som slagit sig ner i triangeln Markaryd-Ljungby-Älmhult, har nu klarat sig med livet i behåll i tre veckor efter det att Naturvårdsverket gav klartecken för skyddsjakt....

2011-11-01
Rovdjursföreningen uppmanar Naturvårdsverket att ställa in jakten på vargen Kynna
Två veckor har nu gått sedan Naturvårdsverket gav klartecken för skyddsjakt på den norska vargtiken som slagit sig ner i området runt Ljungby och Älmhult. Under dessa veckor har...

2011-08-17
Regeringen byter rubrik på vargjakten
- Regeringens besked idag skiljer sig inte nämnvärt från den vargpolitik som Rovdjursföreningen och flera andra naturvårdsorganisationer anmält Sverige för till EU-kommissionen....

2011-04-09
Dags ta omtag i vargpolitiken
Efter två mycket kontroversiella licensjakter och än så länge försumbara genetiska räddningsinsatser är vargstammen i ett sämre utgångsläge idag än den var före jakten. Är det...

2011-01-26
Lodjursstammen under sin miniminivå - ställ in årets jakt
Forskarna räknar med att det finns knappt 1 250 lodjur i Sverige denna vinter. För några år sedan var lodjursstammen uppe i närmare 2 000 djur. Viltforskaren Henrik Andrén vid...

2010

2010-12-01
Debattartikel om Naturvårdsverkets förslag gällande inplantering av varg
Det finns en rad risker och olösta problem med utsättning av vargvalpar från svenska djurparker i det fria. Naturvårdsverket berör några av dem i sin redovisning, medan andra inte...

2010-05-24
Myndigheterna måste ta den illegala jakten och hoten i vargens spår på allvar!
Den illegala jakt som pågår i de svenska skogarna på våra stora rovdjur är väl dokumenterad sedan tidigare av den första rovdjursutredningen (SOU 1999:146), Uppdrag Granskning...

2010-03-22
Naturen, jägarens lekstuga?
Jägare/folk med bössa verkar anse att naturen med viltet är deras egendom, att låta leva eller dö som det dem behagar. De tycks ha alla riktiga svar kring naturen och viltet, och...

2010-01-18
Vi bagatelliserar inte vargfrågan
Vreden riktar sig mot jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) och miljöminister Andreas Carlgren (C), vars uttalanden om syftet med jakten, att förbättra inavelsläget, visar på...

2010-01-14
Replik skriven av Anders Ekholm
I en debattartikel i AB försvarar de vargjakten med att konflikterna mellan människor och varg har ökat och i synnerhet att tamdjursnäringen drabbas. Man måste ställa sig frågan om...

2010-01-14
”Fel att skjuta alfavargar i Amungenreviret”
Ä Nu sköt man alfadjuren i en vargfamilj som aldrig förorsakat någon skada och det gör mig upprörd, säger Alf. Ä Vad händer nu med valparna, undrar Alf. Om de får svårt att...

2010-01-14
EU kan tvinga regeringen att ompröva rovdjurspolitiken
För att tillåta licensjakt på varg krävs en livskraftig stam med en gynnsam bevarandestatus och en förvaltningsplan baserad på vetenskap. Istället genomfördes en urskillningslös...

2010-01-13
En ”ickefråga” i Rumänien
Jag har suttit i gömslen tillsammans med skogvaktare som har koll på de rovdjur och det klövvilt som finns på markerna just han ansvarar för. Och jag har varit ute i skogarna med...

2010-01-13
Replik skriven av Anders Ekholm
De skador och lidande som han påstår att vargen orsakar på sina bytesdjur är inte alls typiska för varg. Däremot är de typiska skador som orsakas av lösspringande jakthundar och då...

2010-01-12
Sanslöst påstående om vargjakten
I Dalarna, som hade en tilldelning på nio vargar, sköt man mot ytterligare sju varav en varg skadesköts och först efter dagar kunde avlivas vid eftersök. Jägarna i Dalarna har...

2010-01-11
Jakt skapar knappast livskraftig vargstam
Trots att det finns tecken på inavelsskador i vargstammen innebär det inte att svenska vargar i allmänhet är sjuka och bör skjutas bort. Det finns heller inga möjligheter att...

2010-01-09
Varg blir offerlamm
Så till Maria KornevikJakobssons insändare. Regeringen inledde 2010, det internationella året för biologisk mångfald, med licensjakt på en i Sverige akut hotad vargstam....

2010-01-08
En politiskt motiverad jakt på vargen
Så har då den omtalade vargjakten genomförts, den första stora, organiserade sedan varg- och björnskallens dagar vid mitten av 1800-talet. Då bodde de flesta på landet och var för...

2010-01-05
Oskicklig vargjakt
I Gävleborg, med en tilldelning på tre vargar, lyckades två jägare vid två olika tillfällen helt bomma samma varg enligt länsstyrelsen besiktning. Ytterligare en påskjutning är...

2010-01-04
En viltförvaltning värd namnet?
I december beslöt regeringen att den framtida viltförvaltningen i landet till viss del skall styras av Viltförvaltningsdelegationer. Dessa skall ersätta de viltvårdsnämnder och...

2010-01-02
Debatt: Vargjakt i strid mot EU:s regler
Regeringen vantolkar bestämmelserna och beviljar jakt för att "uppnå lokal acceptans för stora rovdjur hos boende i rovdjurstrakter". Huvudargument för att skjuta 27 vargar! Man...

2009

2009-11-24
Hur ska halländska rovdjur kunna förvaltas regionalt?
Hur ska organisationer där man så kategoriskt säger nej till ett av de stora rovdjuren och ropar på skyddsjakt så snart första tassen trampar på vår sida om länsgränsen kunna sitta...

2009-06-12
Regeringen sviker våra rovdjur
Vårt land står inför stora utmaningar beträffande klimat och miljö. Vi måste skydda vår natur för kommande generationer enligt miljömål 16. Riksdagen fattade 2001 beslut om en...

2009-03-22
Inte alls så gott om lodjur i länet
Lodjurstätheten i länet enligt den senaste uppskattningen, som dock är baserat på bristfälliga inventeringsunderlag, visar att det fanns 11 familjegrupper, det vill säga honor med...

2009-03-04
Jakten på den svenska tigern
Någon jakt på lodjuren i nuvarande läge borde därför inte få förekomma annat än som skyddsjakt på "problemindivider". Likväl finns en s.k. förvaltningsjakt som sägs ska...

2008

2008-10-18
Vargmotståndet kommer från samhällstoppens jägare
"För mig är vargen en av de större och svårare frågorna jag har sysslat med." Skriver PM Nilsson som ändå varit politisk redaktör på Expressen. Själv påstår jag att det är en...

2008-10-03
Fler björnar skall skjutas anser jägare och länsstyrelse
Artikel skriven av Uffe Stridsberg, publicerad i Gästriklands Tidning 2008-10-03 Läs artikeln via länken nedan.

2008-09-19
All jakt på varg försämrar läget
REPLIK Rovdjur Svar till Lennart Johannesson med flera (NWT 12/9) I ett medialt utspel i förra veckan kräver Svenska Jägareförbundet Ä med hänvisning till förslag i en ännu...

2008-09-18
Vi kan inte utrota rovdjuren
Frånvaro av stora rovdjur påverkar bevisligen, på lång sikt, bytesdjurens storlek och utseende, på kortare sikt deras betesvanor och beteende. Rovdjurens förmåga att välja ut sjuka...

2008-09-03
Vi vill värna vargen
Flera opinionsundersökningar visar, att bred majoritet av befolkningen, även i rovdjursområden, är för varg, manifesterat i riksdagsbeslut 2001 med en rovdjurspolitik, som nu...

2008-08-21
Björnjakt kräver utbildning
Dessa omfattande skadskjutningar är ett resultat av att många björnar påskjuts framifrån och/eller i samband med att de går eller springer, vilket är ett felaktigt förfarande vid...

2008-08-10
Rovdjuren berikar våra liv på landsbygden
REPLIK | Till jägare, LRF och skogsindustrierna Förekomsten av stora rovdjur innebär en del problem. Det samma gäller för andra djur. Sveriges unikt stora älgstam orsakar årligen...

2008-05-24
Balkongromantiker
Vad är då att vara "natur- och balkongromantiker"? Jo, det är att tycka om, när sångfåglar om våren sjunger på grönskanskvist mot blånande skyar, där korpar klongar "det fina i...

2008-04-18
Folk vill ha natur med spännande djur
JRF fick 5,6 miljoner kronor av inbetalda viltvårdsavgifter för bland annat rådgivning och information om jakt och vilt. Man informerar då om att rovdjur inte är farliga, att...

2008-04-04
Naturen fungerar bra med rov- och bytesdjur
Ohämmad utbredning? Vargrevir omfattar upp till 10 kvadratmil, fem i familjen ger 0,5 vargar per kvadratmil. JRF påstår att siffrorna mörkas. Våra viltstammar torde vara bland de...

2008-03-20
Rovdjursturismen är det bästa som hänt rovdjuren i modern tid
Stora rovdjur är spetsattraktioner inom den internationella turismen. I flera länder är rovdjuren huvudattraktioner för turismen överhuvudtaget. Därmed värda miljardbelopp....

2008-03-18
Lojägarna – en skam för kåren
Lodjuret utsågs en gång i tv-programmet "Mitt i naturen" som vårt lands populäraste djur. Ett mycket vackert djur, som lever enligt de förutsättningar naturen ger. Med moder-na...

2008-03-08
Anmäl illegala fällor!
Enligt en artikel i VLT 29 februari har en omärkt lodjursfälla påträffats och polisanmälts. Lars Björk på Jägar­förbundet, reagerade på detta genom att angripa anmälaren. Jag...

2008-03-05
Lodjur utsätts för svår stress och lidande då de fångas i en fälla
Djuren utsätts för svårt lidande och stress då de fångas i en fälla. Fångstredskap för större däggdjur ska vittjas minst en gång per dygn, på morgonen, och fällor för mindre djur...

2008-03-04
Jägarna kastar sten i glashus - rovdjursutredaren är jägare
Alhem är en ovanligt rakryggad person, som tack vare integritet och förtroendeskapande handlingssätt fått en uppgift han sköter med den äran! Jägarförbunden tycks förut­sätta...

2008-02-29
Ekoturism med rovdjurstema bäst utan åtling
Men hur är det med rovdjur som vant sig vid att matas av människor? Ekoturism är en genial idé: naturanpassad turism som ger lokalbefolkningen inkomster och anledning att vårda...

2008-02-20
Debattören är ensam om att tro att det är älgar och inte tjuvjägare som dödar vargar
En uppfattning som i förbigående inte delas av forskare, WWF, naturskyddsförening, Jägareförbund, polis, åklagarväsende och BRÅ för att nämna några. Uppträder man "civiliserat" i...

2008-02-15
Även jägare får anpassa sig till 2000-talet
Jämför fallet med den i Örebro levande markägarens möjlighet att ta del av älgarna som fälls i Norrbotten med en restaurangägare som byggt upp sitt livsverk utefter en större...

2008-01-26
Jakten är för mig och andra jägare en ren hobby - vargen däremot måste försvara sitt revir
Jag överklagar härmed Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på varg i Voxnareviret. Beslutet togs 2008-01-16. Dnr 411-7031-07. Skälet är att jag bedriver rovdjursturism som...

2008-01-21
Rovdjursutredningen har missat att naturen angår alla
Han framför bl.a. att frågan om rovdjuren är en kvinnofråga och några av nollvisionärernas argument, att tryggheten på landsbygden är hotad Ä Denna typ av argument ger utredningen...

2008-01-19
Står jakten över bevarandepolitiken?
Förra valturbulenta regeringen tillsatte en rovdjursutredare Ä jägaren Åke Pettersson (c) Ä som tog Jägareförbundets vargplan i stort sett rakt av. Trots den år 2007 utökade...

2008-01-17
Vargar skall vara i hägn ropar jägarna
Rädsla för konkurrens I Brottsförebyggande rådets studie om den illegala jakten framgår att förvånansvärt många jägare är rädda för varg. Rimligtvis någorlunda skogsvana människor,...

2008-01-13
De vilda djuren hör skogen till, men även tamdjur - under uppsikt
Tamdjur däremot som hästar, kor, får och getter skall helst vara hemma på gården och detta i enlighet med djurförordningarna. Det är vårt ansvar att se till att de befinner sig i...

2008-01-09
Det går starkt framåt för fårnäringen där rovdjuren ökar
I sitt tal inför landshövdingen och länsstyrelsens rovdjursansvariga och till media, uttryckte LRF:s ombudsman Lotta Zetterlund sitt missnöje över rovdjurspolitiken och menade att...

2008-01-03
Vi är många landsbygdsbor som uppskattar rovdjuren
Allt liv om rovdjurens vara eller inte handlar inte alls om landsbygden kontra städerna, det handlar bara om vilken åsikt man har till rovdjuren, och helst då till vargen. Det vore...

2008-01-03
Jägare - ta hänsyn till rovdjuren!
Rovdjursjakten skall inte skötas regionalt. Jägarna kan hålla på med sin hobby men måste visa hänsyn mot rovdjuren och respektera dem. Vargen hör hemma i naturen, hunden är bara...

2007

2007-12-24
Rovdjursutredningen stöder löshundsjakt men inte bevarande av de hotade rovdjuren
Umeåforskaren Thomas Broberg har i en nyligen gjord undersökning visat att en majoritet av medborgarna till och med är beredda att betala för ett utökat skydd för de stora...

2007-12-19
"Rovdjursrädsla" handlar mest om byteskonkurrens
Men vid det här laget borde de flesta veta att även om det har hänt att människor kommit till skada och t.o.m. dödats av björn, så är jakten i sig en större fara för människor....

2007-12-18
Rovdjuren ökar vår livskvalitet
Förstärkt 90-centimeters fårstaket väl förankrat i marken och rovdjursavvisande elstängsel (bidrag från länsstyrelsen) håller inte bara rovdjur utanför hagen utan också...

2007-12-16
Rovdjursutredningens utredande till vad nytta - har ändå bara lyssnat på jägarna
Frågan är bara varför. Han kunde lika väl ha sparat in alla dessa pengar och allt arbete då det ändå är jägarkåren som givits hela problemformuleringsprivilegiet. Dess krav och...

2007-12-15
Obegriplig motivering till skyddsjakt
Inga andra tamdjur än lösspringande jakthundar har blivit dödade. Älgbeståndet i området ger inget skäl för skyddsjakt på varg. Vargarna uppvisar en normal skygghet för människor....

2007-12-12
Vargen hotad av Rovdjursutredningen
10 vargar kan ha skjutits legalt bara i år Ä vargar med normalbeteende, som försvarar familj och revir mot lösspringande jakthundar. Stammen består av cirka 150 vargar med svår...

2007-12-04
Svek mot rovdjursmål
I dag presenterar regeringens rovdjursutredare Åke Petterson sin utredning om de stora rovdjuren - björn, varg, järv, lodjur och kungsörn. Från naturvårdssidan är vi djupt besvikna...

2007-12-04
Rovdjuren har för dåligt skydd
Situationen blir inte bättre av att jägarnas frijagande hundar som dessutom ofta agerar provocerande mot vargarna kan bli skadade och ibland till och med dödade av dessa. Denna...

2007-11-30
Löshundjakten är ett hot mot vargstammen
Omfattande insatser för att förebygga rovdjursskador inom tamdjursnäringen sker genom myndigheternas försorg och som är en absolut framgångsfaktor i den förda politiken. Stora...

2007-11-20
Rovdjurens existens i vår gemensamma fauna tillåts stryras av jägarnas önskemål
Utan att innehållet ännu är känt kan man nog anta att jägarna och deras organisationers inställning till rovdjur har fått stort inflytande på resultatet. Det är ingen som helst...

2007-11-17
För varje varg som skjuts, sjunker stammens överlevnadsmöjligheter
Vad är då skälet till denna tillstyrkan? Att avliva två vargar tar sannolikt inte bort "oron hos i området boende" Ä varg finns ju kvar där! Avlivning då andra lösningar finns,...

2007-11-14
Länsstyrelsen i Gävleborg och den oantastliga löshundsjakten är en katastrof för vargstammen
Den förhärligade och oantastliga löshundsjakten och Länsstyrelsen okritiska och oförbehållsamma tillmötesgående av Jägarkårens ansökan om vargjakt är därmed ett reellt hot mot vår...

2007-11-09
Öppet brev: Stoppa omedelbart jakten på varg i Jangenreviret i Värmland!
Stoppa omedelbart jakten på varg i Jangenreviret i Värmland! Naturvårdsverket gav i slutet av september tillstånd att skjuta en varg i Jangenreviret i centrala Värmland....

2007-10-22
Jägare måste utbilda sig och anpassa sitt beteende i skog och mark till rovdjursförekomst
Helst går jag ut i skogen, men då med rätt utrustning och kunskap. Största glädjen är att få se ett djur, ofarligt med rätt uppträdande. Tre människor har nyligen råkat illa ut...

2007-10-18
Gott om belägg finns för att vargen inte är inplanterad
Är vargen inplanterad? I en skrivelse till Miljöministern, Jordbruksministern, Miljö- och jordbruksutskottet och Rovdjursutredare Åke Pettersson daterad oktober 2007, begär...

2007-10-02
Skjuts fel djur kan problemen öka
Tjuvjakten dödar varje år 20-25 vargar, vilket är främsta skälet till uteblivna skyddsjaktstillstånd. Om Naturvårdsverket utgick från detta i sina beslut skulle seriösa jägare...

2007-10-02
Många fler vargar är illegalt dödade – tidningen tar okritiskt in felaktiga uppgifter
Uppgiften som R.N. citerar gäller i verkligheten endast radiomärkta vargar. Bara en liten del av vargarna är radiomärkta. I själva verket uppskattar BRÅ antalet tjuvskjutna vargar...

2007-09-29
TV4:s nyhetsrapportering om vargincident i Vägsjöfors ett verkligt bottennapp
INSLAGET OM DEN så kallade vargskräcken i Värmland i fredags var märkligt vinklat och fullt av felaktigheter. Jag bor själv mitt ute i skogen i vargrevir (med lo och björn) på...

2007-09-26
Tjuvjakten har inte stöd hos lokalbefolkningen
Det är tyvärr så att inte heller vi vanliga människor som är i majoritet i glesbygden tas på allvar. Efter Brås rapport har massmedia basunerat ut att den illegala jakten har...

2007-08-21
Enbart för jaktens skull
Det finns absolut inga belägg för att människors oro och rädsla påverkas av att ett antal björnar skjuts varje år. Det är en felaktig slutsats. Vetskapen om att viss jakt bedrivs...

2007-08-21
SVT rapporterar ensidigt i jaktfrågor
Hej Claes! Måndagen 20 augusti fick jag än en gång uppleva SVT:s tyvärr ensidiga rapportering i jaktfrågor. Inslaget i "Rapport" berörde den just inledda björnjakten,...

2007-08-10
Mer än hälften av jägarna tror på hemliga vargutssättningar
Forskningsresultat och hårda fakta som stödjer uppfattningen att vargen kommit hit på egna ben har sopats under mattan eller förlöjligas. "Varifrån skulle vargarna annars komma...

2007-08-10
Hoppas sanningen om Gysingevargen framgår
Man kan bara hoppas att programmet verkligen visar på vilket sätt dessa burhållna vargar behandlades och slutligen präglades till vad vi idag skulle betrakta som värsta sortens...

2007-07-21
Vi i vargbygden är inte rädda!
Så som Malexander förknippas med polismord och Knutby med en mordisk pingstpastor så kommer för lång tid framöver Voxna Bruk att associeras med hysteriska lantisar som inte törs gå...

2007-07-16
Idag lever vi under andra förhållanden och har råd med en rik fauna
Kort historielektion för signaturen "Har vi glömt vår historia?". Vargskall anordnades förr, varvid bönder bötfälldes, som inte ställde upp sannolikt för att man inte ville stödja...

2007-06-28
Ett ålderdomligt synsätt på naturen
Anders Ljung menar att vi måste välja, antingen rovdjur eller människor och tamdjur. Sveriges riksdag menar i beslutet från 2001 att vi kan samexistera som vi faktiskt alltid...

2007-06-16
Brev till Rovdjursutredningen
Hej! Jag heter Christina Färnström och är en alldeles vanlig djurägare, som bor på landsbygden i södra Dalarna. Jag har till största delen växt upp här och känner att jag nog är...

2007-06-14
Jägarförbundet fientligt mot djur och natur
Den ideella organisationen Djurskyddet har skänkt pengar till bland annat Rovdjursföreningen för dess arbete att bevara mångfalden i naturen. Ett välkommet tillskott för föreningen...

2007-06-04
Jägarna måste rensa i de egna leden
Trafikdödade vargar, självdöda vargar och de som skjuts med myndigheternas tillstånd har ofta gamla skador som de överlevde. Då pratar vi skottskador av hagel i halsen eller käken;...

2007-06-01
Vargfrågan i Ovanåkers kommun
Svenska Rovdjursföreningen (SRF) anser givetvis att det är ytterst tråkigt att enskilda fårägare blir drabbade av rovdjursskador. Vi har full förståelse för problemet och det är av...

2007-06-01
Alla jägare är inte emot rovdjur
Om vargarna nu rör sig över gränserna som du säger Anders och att vargar öster ifrån skjuts med hagel, då måste det betyda att vi har en hel del invandrade vargar från...

2007-05-11
Människan är offer för sin egen framgång
Glöersen menar att lodjuren är offer för sin egen framgång och måste hjälpas att bli färre. Glöersen och Svenska Jägareförbundet vill gärna hjälpa dem med detta. Men tyvärr, det är...

2007-04-15
Kostnader för rovdjur håller inte som argument
Det jag läser ut av era svar är ett enda mål, att få bort alla konkurrenter på klövviltet. För att försöka få med er folk på era idér, försöker ni bl a få folk att tro att det...

2007-04-03
Fårnäring och fäbodbruk går framåt där rovdjuren samtidigt ökar
Svenska Rovdjursföreningen förlöjligar inte folks rädsla för rovdjur som Johnny Larsson hävdar i ett debattinlägg i måndagens GD. Däremot ställer vi oss frågande till hur...

2007-03-23
Varghatet fortsätter
Det tog inte ens ett dygn efter det att Jordbruksministern annonserade förändringen, förrän representanter för samma organisationer med nollvisionärernas otröttlighet menar att...

2007-03-05
Stötta tamdjursägare så ökar toleransen för rovdjur
Ord står mot ord i detta ärende. Svenska Rovdjursföreningen erbjöd Engdahls handkraft för att resa rovdjursavvisande hägn. Detta avvisades. Rovdjursföreningen hjälpte tamdjursägare...

2007-02-20
Jägareförbundet struntar i tamdjursägarna
När Staffan Thorman vid Naturhistoriska riksmuseet granskade Agrias statistik över rovdjursskadade och dödade hundars hemvist under åren 1995-2000 visade det sig att av de 20...

2007-02-20
Fritidsjakt ska inte få bestämma faunan
Hebyvargen är möjligen två individer. Troligen befinner den eller de sig inte längre i Hebytrakten. Vargar travar miltals varje dygn. Alla vet att vargen är farlig för löslöpande...

2007-02-10
Att ha tamdjur innebär risker
Att se sina får rivna av rovdjur gör ont. Precis som det gör att se sin katt köras över av bil, se sin jakthund vådaskjutas, se sin häst slidskadad av vandal eller sin ko plågad av...

2007-02-04
Brev till Svenska Kennelklubben
Ärende: SKK: s jämte Svenska Jägareförbundets och LRF: s ansökan om skyddsjakt på varg i Värmland. Efter att ha tagit del av SKK: s policy angående våra fyra stora rovdjur samt...

2007-01-25
Visst är vargen vacker!
Jag kan inte bli annat än förundrad över hur man å ena sidan kan känna en sådan kärlek för hunden och å andra sidan känna ett sådant oresonligt hat mot vargen. Hur kan man som...

2007-01-24
Är det viktigare att skjuta vargen än att skydda hunden?
Enligt Jens Karlsson, viltforskare på Viltskadecenter, är risken för att hunden rivs av varg en på tiotusen jaktdagar när man jagar i vargrevir. Risken för att hunden dödas av...

2007-01-11
Rovdjuren ska skyddas - inte skjutas
Tyvärr är älgstammen nedskjuten på många håll (tidskriften Svensk Jakt nummer 1 -06). Tolerans för rovdjur grundläggs genom att samhället tar sitt ansvar gentemot tamdjursägare...

2006

2006-12-04
Måste alla acceptera rovdjurspolitiken?
En stor majoritet av landets befolkning accepterar redan varg och andra rovdjur. Detta är fullständigt klarlagt av flera seriösa opinionsmätningar. Den lilla del av jägarna som...

2006-12-04
Utrotningshotade djur ska skyddas
Den lilla del av jägarna som hänger sig åt tjuvjakt kommer aldrig att kunna övertalas till att acceptera rovdjur. Tvärtom, här måste samhället tydligt visa det inte accepterar...

2006-09-12
Dagens rovdjurspolitik har stöd av en majoritet
Den rovdjurspolitik vi har idag har beslutats om i en demokratisk process. Visst kan man kalla det "toppstyrning" om man vill men faktum är att i riksdagen ( som kunde legat...

2006-06-22
Jägare ser naturen som sin privata köttbod
Gunnar Glöerssen från svenska jägareförbundet har än en gång fått lägga ut texten om det hemska "rovdjurstrycket" i Sverige. Han för fram som något av ondo att vi i Mellansverige...

2006-06-14
Svensk rovdjursdebatt handlar om människor
Dessa omständigheter kan naturligtvis utnyttjas av mindre nogräknade personer som har andra skäl för att inte vilja acceptera vargens återkomst i landet. Den främsta anledningen...

2006-05-29
Räddas skolorna om vargen utrotas?
Politisk styrning gynnar stordrift, ständigt växande för att bära sig. Småbrukare kämpar i motvind. Jordbruk i olika former kommer dock att behövas i framtiden Ä även småjordbruk...

2006-05-29
Struntprat och klavertramp
Kommentar till riksdagsledamöterna Norinder och Johansson, skriven av Anders Ekholm, publicerad i Gefle Dagblad 2006-05-29 Läs artikeln via länken nedan.

2006-05-19
Våra rovdjur berikar naturen
Vi är många i Sverige som ser vargen som ett självklart inslag i naturen. Mer än 85 % av svenska folket stöder riksdagens mål för lo, järv, björn och varg visar den undersökning...

2006-05-05
Lösspringande jakthundar drabbas ofta av olyckor
Försäkringsbolaget Agria Djurförsäkringar svarar för ca 70% av tecknade hundförsäkringar i landet och eftersom ca hälften av landets hundar är försäkrade, så motsvarar Agrias del...

2006-03-09
Löshundjakt dödar vargar
Verket har styrkt upp sitt beslut för bifall till ansökan med att ange att 30 får dödades under sommarhalvåret 2005 på tre olika gårdar. Men när dessa drabbade tamdjursägare under...

2006-02-26
Nytt hot mot vargstammen
Artikel skriven av Ann Dahlerus med anledning av utspel av Ann-Christine Nykvist och Marita Ulvskog. Läs artikeln via länken nedan.

2006-01-04
Vargen är oersättlig!
Vi är många i Sverige som ser vargen som ett självklart inslag i naturen. Mer än 85 procent av svenska folket stöder riksdagens mål för lo, järv, björn och varg visar den...

2005

2005-12-12
Skall Jägareförbundets behov eller miljökvalitetsmålen styra djurstammarna?
Vargstammen lider av inavelsdepression. Antal valpar per kull är i genomsnitt färre än fyra med sjunkande tendens. Normalt är sex per kull. Flera individer har större släktskap än...