YTTRANDE: Avslå skyddsjakt på den invandrade Pirttjärvivargen!

2008-01-14 |

Svenska Rovdjursföreningen har skickat in ett yttrande över Pirttijärvi och Korju samebyars ansökan om skyddsjakt på Pirttijärvivargen i Norrbottens län.

Svenska Rovdjursföreningen avstyrker skyddsjakt på den aktuella vargen i yttrandet, som inleds på följande sätt:

Avsiktligt dödande av fredade arter är förbjudet i enlighet med EU:s art- och habitatdirektivet.
Undantag från detta skydd kan dock ges för särskilda problemindivider i enlighet med 27§ i Jaktförordningen.
I aktuellt fall finns ingen problemindivid identifierad, utan ansökan berör varg som uppträder normalt inom renskötselområdet. Det finns inget i den fastlagda rovdjurspolitiken som säger att det inte får finnas varg där.

Svenska Rovdjursföreningen anser att Pirttijärvivargen ska få leva vidare i den östra delen av Norrbotten, med följande motiveringar. Den här hanvargen är den enda östliga vargindivid som är märkt med sändare i Sverige för närvarande. Det innebär att denna vargindivid genetiskt sett för tillfället är den mest värdefulla vargen i Sverige just nu. Eftersom det tidigare har saknats gsm/gps sändare med bra gsmtäckning på vargar inom renskötselområdet är den här vargen ytterst värdefull.Här finns möjlighet att följa hur stort revir den har men framförallt att se hur stor predation på ren och andra bytesdjur den har. Det finns här en chans att fortsätta med predationsstudier för att få fram mera kunskap om varg i renskötselområdet så att ersättning till enskilda renägare och samebyar för regelbunden och stationär varg blir mera rättvist.

Hela yttrandet kan laddas ned som pdf från sidan Remissvar och skrivelser.

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen