WWF starkt kritisk mot licensjakten på varg

2010-12-17 |

Världsnaturfonden WWF är starkt kritisk till att det blir tillåtet med ännu en licensjakt på 20 vargar. Frågan om årets svenska licensjakt bröt mot EUs lagstiftning är ännu inte utredd. Att hålla vargbeståndet på maximalt 210 individer ett politiskt beslut ”för att skapa acceptans” som saknar vetenskaplig förankring.

Ä Självklart skall skyddsjakt på varg vara tillåten för att ta bort djur som orsakar problem, men licensjakt bör inte tillåtas förrän den skandinaviska vargstammen har uppnått en gynnsam bevarandestatus, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Protesterna mot genomförandet av årets licensjakt i januari var massiva och allmänhetens reaktioner starka, men de nya regler Naturvårdsverket nu har beslutat om skiljer sig inte mycket från de tidigare.

Ä Det är förvånande att vargjakten tillåts. Det är också förvånande att nu när den genomförs så har den inte stramats upp. Speciellt eftersom EUs undantag för jakt kräver en strikt kontrollerad jakt på ett fåtal individer, säger Tom Arnbom, rovdjursansvarig på Världsnaturfonden WWF.

Relaterade länkar

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen