Vargmotståndarna stärker inflytandet i Svenska Riksjägarna

2011-06-20 |

Vid den pågående förbundsstämman i helgen i Åre tog vargmotståndarna flera kliv framåt i i Jägarnas Riksförbund.
Flera ledamöter från vargbältet valdes in istället för valberedningens förslag.
Dessutom blev ordföranden i Värmland, känd vargmotståndare, vald till ordförande i valberedningen.

Resultatet av lördagens förhandlingar innebär att de missnöjda medlemmarna i vargbältet, i den så kallade Mellansvenska gruppen, fick in ledmöter i förbundsstyrelsen. Göran Karlsson, distriktsordförande i Västra Götaland, går in som andre vice ordförande istället för Preben Garner. Med sig får han Wincent Kvarnrud, också han från Västra Götaland. Kvarnrud blir nyvald som ombud på två år för region syd.

Motion Nej till frilevande varg
Under söndagen behandlades inkomna motioner, bland annat en om att säga nej till frilevande varg i Sverige inlämndad av "vargbältesgruppen".
Det blev nej förstås med förklaringen att med en sådan policy skulle
JRF inte få gehör hos politiker och myndigheter
Men det blev ja till en kompromiss. Man beslöt att arbeta för
kommunal vetorätt mot varg. Och den nuvarande policyn att få bestämma lokalt om man vill ha varg eller inte står fast.

Relaterade länkar

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen