Varför jaga lodjur? - 98 lodjur hittills skjutna i Sverige under årets licensjakt

2013-03-18 |

I dag inleds lodjursjakten i Sverige, 10 lodjur fälldes redan första dagen, sju av dessa i Mellansverige.

UPPDATERAS. 1 mars inleddes årets licensjakt på lodjur. Andra dagen under lördagen var Svenska Rovdjursföreningen på plats i flera mellansvenska städer för att informera om lodjur och lodjursjakt.
När drygt två veckor återstår av jakten i Melllansverige återstår två lodjur på den delen av licensen, inklusive ett lodjur på skyddsjakt. I Norra rovdjursförvaltningsområdet återstår fyra djur, trots två överskjutningar som inte räknas bort från den ursprungliga licenskvoten på 62.

Mellersta rovdjursförvaltningsområdet hade 40 licensdjur och Norra området 62 lodjur. Återstår på licensen gör fyra lodjur i Norrbotten, ett i Dalarna och ett lo på skyddsjakt i Värmland.
Licensjakten på fem djur i Värmland var tillfälligt avlyst redan andra dagen av jakten efter två misstänkta skadeskjutningar. Eftersök visade dock att ett av två påskjutna djuren vat oskatt, medan det andra djuret bevisligen träffats men gått undan. Det träffade djuret är avräknat licensen. Återstår för Värmland gör nu ett djur på ett skyddsjaktsbeslut som tilldelades efter att licensen bestämts till sex djur och avräknades licensen.
I Västernorrland och Västerbotten Inlandet har ett lodjur för mycket skjutits i vardera länet.

Är det lodjur eller trafiken som dödar ”alla” rådjur? Äter lodjuren massor av får? Och varför ska man alls jaga lodjur? Det var några av de frågor som Rovdjursfäreningen ställde och pratade med allmänheten om när medlemmar ur föreningen drog ut till flera städer i Mellensverige andra jaktdagen.

Föreningen fanns på stan i Örebro, Borlänge, Ekshärad, Uppsala, Uddevalla och Västerås - och det var många som hörsammade frågorna och kom fram för att prata lodjur.

Totalt får 102 lodjur skjutas i år, inkl två redan beslutade skyddsjakter på licensdjur.
Precis som tidigare år pågår jakten under lodjurets brunsttid och i renskötselområdet är det tillåtet att använda snöskoter för att söka efter spår.
I Mellersta rovdjursförvaltningsområdet når antalet föryngringar inte upp till miniminivån – ändå tillåts jakten.
Undantaget är Jämtland där länsstyrelsen sagt nej till licensjakt av just det skälet att antalet loföryngringar är långt under minimiantalet.
Lojakten i Mellersta området pågår mars ut och i Norra området fortsätter den till 15 april.

98 lodjur är nu skjutna varav två överskjutningar - 6 återstår

Län                                    Tilldelning Skjutna Återstår

Norrbottens län, område I        12             12          0 Jakten avlyst
Norrbottens län, område II        7              6           1
Norrbottens län, område III       6              3           3
Västerbottens län, inlandet        24            25        +1 Jakten avlyst
Västerbottens län, norra kust     4             4            0 Jakten avlyst
Västerbottens län, södra kust     2             2           0 Jakten avlyst
Västernorrlands län                    7             8          +1 Jakten avlyst
Hittills Norra området             62            60       4

Gävleborgs län                          6             6          0 Jakten avlyst
Dalarnas län, område I             2             1           1
Dalarnas län, område II            2             2           0 Jakten avlyst
Uppsala län, område A              5             5          0 Jakten avlyst
Uppsala län, område B              5             5          0 Jakten avlyst
Västmanlands län                      2             2          0 Jakten avlyst
Stockholms län                          2             2          0 Jakten avlyst*
Örebro län                                 6             6          0 Jakten avlyst
Värmlands län                           6             5          1 Jakten avlyst*
V:a Götalands län, område 1     3             3          0 Jakten avlyst
V:a Götalands län, område 2     1             1          0 Jakten avlyst

Hittills Mellersta området      40           38        2 varav en skyddsj

* Både i Stockholm och Värmland beslutades om skyddsjakt på ett lodjur sedan licenskvoten fördeltats på hela kvoten 40 lodjur för Mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Skyddsjaktsdjuren avräknades därför från licensens två repsektive sex djur i dessa län. Inga djur för skyddsjakt avsattes i den totala ramen i år. Skyddsjakten i Stockholm öär avslutat medan den fortsätter i Värmland.

I Västmanland ville jägarna skjuta 20 lodjur...
http://www.tv4play.se/program/nyheterna-v%C3%A4ster%C3%A5s?video_id=2291845

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen