Valberedningens förslag till styrelse 2006

2006-03-01 |

Valberedningen har nu slutfört sitt arbete och lämnar följande förslag till styrelserepresentation för 2006.

Föreningens ordförande sedan många år Björn Ljunggren har avsagt sig omval, valberedningen föreslår därför som ordförande för 2006 Mats Hansson.

Här följer en presentation av Mats Hansson.

Jag heter Mats Hansson är 52 år och bor i Täby norr om Stockholm tillsammans med min fru Karin och våra två tonårsdöttrar Ylva och Siri. Arbetar sedan 10 år med utbildning av lärare i naturvetenskap på Lärarhögskolan i Stockholm. Under dessa år har jag suttit med i institutionsstyrelsen under 6 år, varit områdesansvarig och studierektor för naturvetenskapsavdelningen under 5 år och suttit med i ledningsgruppen för högskolans största institution. Jag har alltid haft ett stort engagemang för natur- och miljöfrågor. Detta engagemang ledde till att jag gick in i olika föreningar som arbetade med dessa frågor. Tog där aktiv del i att starta och driva lokala kretsar i  Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen. Var också med i föreningen Argaladei som drev utbildning för friluftsledare.

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen