Talma sameby vid Torne träsk får jaga tre järvhonor med ungar under hela maj

2012-05-07 |

Så här kan det se ut efter jakt på järvhona med ungar. Bilden från en nyligen avslutad norsk järvjakt i Femundsmarka väster om Idre.

Länsstyrelsen i Norrbotten har sagt ja till skyddsjakt på tre järvhonor med ungar, vilket betyder jakt på ca 10 djur.
Det är Talma sameby som sökt skyddsjakten på järvfamiljerna som finns inom samebyn.
Samebyn ville gå hårdare fram och hade sökt jakt på sex honor med ungar.

I sin ansökan skriver samebyn att det inom samebyns område finns spår efter järv så gott som överallt. Och att de stör byns renar.
Länsstyrelsens spårare har varit i området och kunnat konstatera flera järvdödade renar.
Jakten får pågå maj ut.

Avslår jakt
Länsstyrelsen i Västerbotten däremot avslår en ansökan om skyddsjakt på järv.
Ansökan kommer från Vilhelmina södra sameby och gäller skyddsjakt på tre järvar inom samebyns kalvningsland.
Samebyns motivering var att järvarna måste bort för att förhindra kommande omfattande skador och över huvud taget minska rovdjurstrycket i området.
Länsstyrelsen motiverar sitt avslag med att det saknas underlag för ett beslut om skyddsjakt.
Vidare vill länsstyrelsen se att samebyn färdigställer den rovdjursplan som påbörjats och att man i den fokuserar på järv i de vidare diskussionerna.

Järvläget i Norge
Stortinget har bestämt att det ska få finnas bara 39 föryngringar i hela landet.
2011 räknades 58 kullar in, vilket är en av anledningarna till att Norge den gångna vinter och våren ska skjuta bort 128 järvar.

Det finns uträkningar som gör gällande att det ska finnas 370 järvar i Norge. Av dessa skjuter man alltså bort 128 djur. I Sverige finns ca 600 järvar och här har vi endast skyddsjakt på utpekade djur, som nu senast i området runt Torne träsk. Alltså ingen allmän jakt som i Norge.

Licenjakten under vintern pågår från 10 september till 15 februari och genomförs av vanliga jägare. Kvoten faställs av de lokala Rovviltnämnderna i fylkena.

Sen har man något som kallas "Ekstraordinære uttak". Som kan beskrivas som en skyddsjakt efter den ordinarie licensjakten för att få möjlighet att ta bort de djur man har kvar på licensen. Detta för att stoppa eller förhindra skador på fribetande får och ren. Denna jakt genomförs av särskilt utvalda jägare i regi av Statens naturoppsyn, Sno i samarbete med Direktoratet for naturforvaltning, DN (Norska Naturvårdsverket). Grunden för detta är att man inte vill riskera att skjuta järvhonor med ungar utan att ungarn också tas bort. Djur skjutna under denna "extraordinära jakt" räknas av från licenkvoten.

Och att man är angelägna att skjuta kvoten står klart när man som t ex i Finnmark i dessa dagar jagar jäv med helikopter för att skjuta merparten av de 22 järvar som finns på kvoten för Finnmark. Under ordinarie licensjakt lyckades man skjuta bara en järv. Helikopterjakten i Finnmark har hittills sett 15 järvar dö.

Fakta
Talma sameby är en sameby norr om Torneträsk som har sitt centralviste i Laimoluokta/Kattuvuoma, öster om Torneträsk.
Samebyn ligger i södra delen av Rostu obrutna fjällområde och är den fjärde nordligaste samebyn i Sverige och gränsar till Saarivuoma sameby i norr och med Torneträsk och Torne älv till Gabna sameby i söder.
Sommarlandet ligger i fjällområdet väster om en linje mellan Laimoluokta och öständan av Leinavatn.
Vinterbete sker i områdena öster om Vuolosjärvi, Vittankijärvi och Rienakajärvi i trakten av Vittangi.
Inom samebyns område ligger Vadvetjåkka nationalpark.

Vilhelmina södra sameby är en sameby vars åretruntmarker huvudsakligen är belägna i Vilhelmina kommun. Den inrättades som en följd av 1886 års renbeteslag, då under namnet Vilhelmina södra lappby. Det nuvarande namnet tillkom i och med 1971 års rennäringslag. Vilhelmina södra sameby är en av sex fjällsamebyar i Västerbottens län.

Gränserna för Vilhelmina södra samebys åretruntmarker fastställdes av länsstyrelsen i Västerbottens län den 25 maj 1946. Dessa marker omfattar den södra delen av Vilhelmina kommun ovanför odlingsgränsen. Åretruntmarkerna begränsas i söder huvudsakligen av gränsen mot Jämtlands län, utom närmast Norge där byns marker går en bit in i Jämtland. I norr följer gränsen mot Vilhelmina norra sameby i stort sett Ångermanälven och Ransarån till Bijjie Raentsere. Sommarbeteslandet ligger väster om Klimpfjäll och sträcker sig in i Norge.
Nedanför odlingsgränsen får renskötsel endast bedrivas under tiden 1 oktober–30 april. Där är gränserna mellan Vilhelmina södra och övriga samebyar inte formellt fastställda. Vilhelmina södra nyttjar enligt sedvana den del av Västerbottens län som är belägen söder om Ångermanälven samt i Västernorrlands län Sollefteå och Kramfors kommuner öster om Ångermanälven samt den södra och västra delen av Örnsköldsviks kommun. Vanligtvis har byn vintertid sina renar i området kring Hälla samt öster och söder därom, från Junsele ned mot Myckelgensjö.
Källa: Wikipedia


Relaterade länkar

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen