Sverigedemokraterna ger sitt stöd till Lena Eks Rovdjursproposition

2013-11-26 |

Lena Ek (C) får hjälp av Sverigedemokraterna att få igenom Rovdjursproppen nästa torsdag.

Som det ser ut inför debatten och omröstningen av Rovdjurspropositionen
nästa torsdag 5 december kommer det att bli Sverigedemokraterna som
hjälper Lena Ek (C) och Regeringen att ro den i hamn.

Sverigedemokraten Josef Fransson som sitter i Miljö- och jordbruksutskottet fick följande fråga:
- De flesta oppositionspartier har uttryckt sin uppfattning om proppen.
Dels genom egna motioner knutna till proppen, men också genom olika
uttalanden. Som det ser ut i dagsläget blir Sverigedemokraternas
ställningstagande avgörande om proppen röstas igenom eller inte. Kommer SD att stödja eller fälla Regeringspropositionen? Så här svarar Fransson:
- Vi kommer att stödja propositionen i sin helhet. Vi menar att den är i
grunden bra och kommer förhoppningsvis leda till att vi kan komma
framåt i denna infekterade fråga. Man skulle kunna göra nedslag på vissa
delar, men jag har hoppats på en bred parlamentarisk majoritet.

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen