Svenska Rovdjursföreningen reste till Bohuslän för årsmöte hos Nordens Ark

2013-04-28 |

Registreringen för att komma in på mötet sköts av Ylva Lindberg och Lorina Stenwall, övriga på bilden är Johanna Nordin, Kristian Littke och Hans Ring.

Svenska Rovdjursföreningen samlades i helgen på Nordens Ark till årsmöte under lördag eftermiddag.
19 punkter fanns på dagordningen varav frågan om medlemsavgiften var en.
Efter årsmötet gav Krister Larsson information om vårens planerade utsättning av djurparksvalpar i två vilda lyor.

När kvällen närmade sig gjordes en rundvandring i Arken under sakkunnig ledning av Lorina Stenwall och dagen avslutas med gemensam måltid Varghuset med Arkens varggrupp liggande utanför panoramafönstren.

Klas Hjelm valdes att leda årsmötet med Kerstin Fredin som sekreterare.
Inga övriga frågor hade lämnats in till årsmötet.

Antalet medlemmar är 4 300 vid årsskiftet.

Föreningen omsätter 4,7 miljoner, 20 procent av dessa är organisationsbidrag, 80 procent är egenfinansierat.
Revisorerna har inget att anmärka på framlagda bokslut och ger styrelsen ansvarsfrihet.

Ny årsavgift från 2014 är 325 kronor för enskild medlem och 40 kronor för familjemedlem, vilket ska ge en ökad finansiering av föreningens verksamhet med 0,2 miljoner kronor.

Nya styrelsen bestämdes till fem ordinarie ledamöter:
Omval: Ordförande Roger Olsson - valda 2012 på två år: Mats Eriksson, Robert Franzén - omval: Ylva Liindberg - nyval: Mattias Tronje
Suppleanter omval: Asinja Holma - nyval: Rolf Johansson.
Revisorer: Håkan Ohlsson aukt och Gunnar Gillberg lekman
Valberedning: Camilla Hofström, Jan Bergstam, Klas Hjelm - suppleant Lorina Stenwall

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen