Styrd utredning beställd hos Naturvårdsverket: - Fler vargar kan dödas vid skyddsjakt

2015-07-08 |

30 september skall Naturvårdsverket vara klar med en översyn av skyddsjakten på varg.
Verket ska också hinna med att se över hur
länsstyrelserna hanterar skyddsjakten.
Regeringen vill se en skyddsjakt som bättre svarar upp till dagens behov.

Bland annat ska fler vargar kunna skjutas av samma skyddsorsak.
Det mest anmärkningsvärda i Regeringens beslut att ge Naturvårdsverket
uppdraget är fingervisning till Naturvårdsverket, att det finns i stöd i
jaktförordningen för skyddsjakt på fler än en utpekad varg om det är sannolik risk för allvarlig skada, och detta utan att någon skada redan skett.
Vad Regeringen säger är alltså att det borde vara jakt på båda
föräldradjuren i ett revir om dessa under betessäsongen börjar visa
intresse för får hos en fårbonde i reviret.
Vilket innebär att även revirets vargungar måste tas bort. För inte vill väl Regeringen att det ska ligga döda vargungar i våra skogar, döda av svält.

Så här skriver Regeringen i sitt beslut om en skyddsjaktöversyn
"Det är viktigt att notera för detta uppdrag att om det finns en stor
sannolikhet för att allvarlig skada kommer att uppstå, får beslut om
skyddsjakt efter varg fattas även om någon skada inte har inträffat (23
b §). Sådana beslut om skyddsjakt är inte uttryckligen begränsade till
en enskild individ. Detta skulle kunna lämna utrymme för att låta beslut
om skyddsjakt omfatta flera individer inom ett vargrevir som orsakar
problem."

Läs hela beslutet här nedan. Du kan också ladda hem beslutet.

Dokument för nedladdning

Regeringsuppdrag-skyddsjakt-varg-150625.pdf

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen