SRF försvarar internationella regler som skyddar rovdjuren, och ifrågasätter miljonrullningen till Jägareförbundet

2017-06-02 |

Det behövs internationella överenskommelser och internationella lagar som skyddar mångfalden av vilda djur. Och Jägareförbundets så kallade allmänna uppdrag är en otidsenliga´kvarleva från 1930-talet.

Mångfalden av vilda djur är mänsklighetens gemensamma arv. Hur vi förvaltar det arvet är mänsklighetens gemensamma angelägenhet. Det är inte okej att ett land eller ett folkslag utrotar arter från sitt område som naturligt hör hemma där, eller jagar en art så att den blir så fåtalig att den inte är långsiktigt livskraftig. Det behövs internationella överenskommelser och internationella lagar som skyddar mångfalden. Därför är det bra att EU har lagar som skyddar bland annat de stora rovdjuren.Det förklarar två företrädare för SRF i en debattartikel i Dala-Demokraten.

I artikeln ifrågasätts också Jägareförbundets så kallade allmänna uppdrag. Ett skäl är det otidsenliga i hela upplägget - att staten pekar ut en viss organisation och ger den ett omfattande och välbetalt uppdrag, utan någon normal upphandling. Ytterligare skäl är att Jägareförbundet inte gör tillräckligt för att stävja den illegala jakten, samt att en del av medlen går till ett informationsarbete som skulle kunna bedrivas bättre av organisationer med naturvård som huvudinriktning.

Läs hela artikeln här

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen