Sköt fel lodjur trots att rätt djur hade halsband - frias av tingsätten

2014-11-10 |

Jägaren som i våras under skyddsjakt i Halland sköt fel lodjur har frikänts i Varbergs tingsrätt.
Åtalet mot honom gällde oaktsamhet. Jägaren deltog i skyddsjakten på en lodjurshane som under
en tid tagit får.

Eftersom lohanen bar halsband med sändare var man helt
säker på att det var han som var den skyldige till serieangreppen.
Den åtalade jägaren deltog i en grupp som jagade med hund och till hjälp också hade en guide.
Det var denne som senare stöttade jägaren så att fel lodjur sköts.
Eftersom lohanen hade gps släpptes hundarna i ett område där man visste
att hanen fanns. Hundarna fick kontakt och fick upp ett lodjur som
satte sig i säkerhet uppe i ett träd.
Guiden tyckte han såg ett halsband på djuret och man blev överens om att det var hanen som satt uppe i trädet.
Jägare sköt och ner kom en ung lodjurshona utan halsband.
Enligt jaktledaren hade han gått ut med information till deltagarna att
vara uppmärksamma eftersom det kunde finnas flera lodjur i området.
Jakten genomfördes under lons brunstperiod.
Enligt jägaren nådde denna information inte fram till honom. Något som tingsrätten tog fasta på i sin dom.
Naturvårdsverket som gett tillståndet för skyddsjakten anmälde jägaren och åklagare åtalade jägaren för oaktsamhet.
Tingsrätten i Varberg ogillar åtalet, dels för att guiden missledde
honom vad det var för djur uppe i trädet och dels att jaktledarens
information om eventuellt fler lo i området inte nått jägaren.
Jan B

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen