Skånevargen får leva vidare, tillsvidare - LRF kommer att överklaga

2013-09-10 |

Enligt beslut av Förvaltningsrätten i Stockholm får inte Skånevargenj agas. Vargen är nu uppe i åtta angrepp på drygt en månad.
Rätten hade velat se mer konkret vilka förebyggande åtgärder som vidtagits.
LRF Skåne som ansökte om skyddsjakten kommer att överklaga Förvaltningsrättens dom.

- Naturvårdsverkets beslut är bristfälligt motiverat när det gäller
alternativa lösningar. Man har sagt att stängsel är för dyrt och vi
tycker att det krävs lite mer, säger Mia Svärd, handläggare vid
förvaltningsrätten, till TT.
Rätten ifrågasätter dock inte uppgifterna att vargen orsakat stora skador under sin rundvandring i Skåne. Förvaltningsrätten ville ha konkret vilka förebyggande åtgärder som genomförts.
- Det är svårt att finna ord för beslutet. Länsstyrelsen i Skåne,
Naturvårdsverket och Viltskadecenter har tillstyrkt skyddsjakt, säger
Stig Lundström, vice ordförande för LRF Skåne till SVT Sydnytt.
LRF Skåne har redan beslutat att överklaga Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten.
Naturvårdsverket ska fundera till nästa vecka om man ska gå vidare med en överklagan.
- Skyddsjakt är ett nödvändigt verktyg för viltförvaltningen. Nu ska vi
bestämma om vi ska överklaga till kammarrätten. Det är allvarligt att
det inte går att genomföra skyddsjakt på varg för att skydda
tamdjursägare mot allvarlig skada, säger Gunilla Ewing Skotnicka, sektionschef på Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket anser att det är viktigt att få fram vägledande avgöranden om hur skyddsjakt kan bedrivas. För att få fram denna vägledning krävs att saken prövas i högre instans.

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen