skandobs.se - den nya sidan där du kan rapportera dina rovdjursobservationer

2013-02-19 |

Från i dag tisdag 19 februari finns databasen Skandobs, www.skandobs.se , tillgänglig för allmänheten att rapportera rovdjursobservationer i både Sverige och Norge. Skandobs lanserades i Norge redan i går.
Rovobs.se som används av flera länsstyrelser kommer att köras jämsides med skandobs.se till vidare.

De länsstyrelser som använder rovobs.se är: Gävleborg, Jönköping, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro län.

Skandobs har använts i Norge sedan 2010 under namnet Rapportsystemet för lodjur, järv, björn och varg.
Naturvårdsverket och Rovdata i Norge, som ansvarar för rapportsystemets drift, har anpassat systemet för att det ska kunna användas i hela Skandinavien och passar också på att byta namn till Skandobs.

Syftet med Skandobs är att underlätta för allmänheten att rapportera rovdjursobservationer och öka allmänhetens medverkan och delaktighet i rovdjursinventeringarna i Skandinavien.

Tillsammans med Rovbase ökar Skandobs möjligheten för allmänheten att veta var rovdjuren finns. Detta bidrar till effektiviseringar i det samlade svensk-norska inventeringsarbetet.

Observationer som allmänheten lägger in i Skandobs ska användas i inventeringsarbetet. En varselfunktion i Skandobs skickar e-postmeddelande och SMS till de svenska länsstyrelserna när en observation av betydelse för inventeringsarbetet registreras.
Observationer på norsk mark går till Statens Naturoppsyn, SNO, i Norge.

I Skandobs kan länsstyrelsen kommentera allmänhetens observationer och ange resultatet av sin kvalitetssäkring. Till Skandobs finns en mobilapp till både Iphone och Android. Appen finns just nu bara på norska men planeras att översättas och anpassas till svenska förhållanden.

För både Skandobs och Rovbase kommer ett löpande förbättringsarbete att ske. Naturvårdsverket planerar att inrätta ett användarråd med uppgift att bistå i besluten om vilka förbättringsåtgärder som ska göras i systemen.

 

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen