Rovdjursföreningen överlämnar licensjakten på varg att avgöras av Högsta förvaltningsdomstolen

2017-12-28 |

Igår onsdag meddelade Kammarrätten att inte ge prövningstillstånd för överklagandet av licensjakten på varg, som ska inledas nu på tisdag den 2 januari. Idag har Rovdjursföreningen överklagat Kammarrättens beslut till Högsta Förvaltningsdomstolen. Samtidigt begärs inhibition av jakten, för att inga vargar ska hinna dödas innan saken är prövad.

Föreningens ordförande var inte nådig i sin kritik av Kammarrättens negativa och kortfattade beslut. "Nonchalant hantering" och "en skam för svenskt rättsväsende" var några omdömen efter beskedet från Kammarrätten.

Rovdjursföreningen hade i sin överklagan till Kammarrätten, av
Förvaltningsrättens beslut, tagit upp en lång rad anledningar till att
länsstyrelsernas jaktbeslut i sig är felaktiga. Och att dessa skäl missförståtts av Förvaltningsrätten eller att rätten helt förbisett dessa.

- I vårt nya överklagande förklarar vi att det finns flera saker som är viktiga att domstolarna reder ut, säger Torbjörn Nilsson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.
- En grundläggande sak är att beslut om jakt på skyddade arter ska grundas på uppskattning av antalet levande djur, och inte som nu på siffror som innehåller ett stort antal djur som redan är döda.

Föreningen har starka skäl att tvivla på riktigheten i
Förvaltningsrättens beslut. Kammarrätten borde uppmärksammat detta och gett prövningstillstånd.

Det blir nu Högsta Förvaltningsdomstolen som får ta ställning till om besluten om licensjakten är riktiga eller inte.

Föreningen har också begärt inhibition av jakten.

Dokument för nedladdning

SRF Överklagande.pdf

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen