Rovdjursföreningen kräver oberoende vetenskaplig granskning innan beslut tas om rensningsjakten på varg

2012-12-17 |

Jakt på varg kan åter bli verklighet inom en snar framtid. Naturvårdsverket uppger i ett pressmeddelande att det överväger att fatta beslut om en selektiv och riktad jakt för att minska inaveln i vargstammen.
"Inom en snar framtid" kan inte betyda annat än att det blir vargjakt på nyåret.
Svenska Rovdjursföreningens ordförande Roger Olsson ifrågasätter starkt ett sådant beslut.

- Vi förutsätter att Naturvårdsverket nu genomför en oberoende vetenskaplig granskning av rapporten. Frågan om genetisk rensningsjakt på varg är kontroversiell och komplicerad, och det vore orimligt att ta beslut baserat på en enda vetenskaplig bedömning. Det finns heller inga sakliga skäl att hasta fram ett jaktbeslut, säger Roger Olsson.

Eftersom Naturvårdsverket för ett tag sedan förordade en vargstam på 380 djur och miljöminister Lena Ek (C) samma dag sa 180 och öppnade för "urvalsjakt" av inavlade vargar utgår vi från att det är Regeringen som nu gett Naturvårdsverket uppdraget att verkställa Lena Eks plan för att blidka både jägare och EU i vargfrågan.

Någon allmän licensjakt som vintrarna 2010 och 2011 kommer det inte att handla om. Det blir en strikt kontrollerade jakt på hela revir och utvalda vargar.
Sannolikt kommer jakten att gå till så att man plockar bort några av de revir som har föräldradjur som ger ifrån sig de mest inavlade vargvalparna. Det finns exempel på revir där syskonpar är föräldradjur.

- Enligt vår preliminära bedömning finns det stora möjligheter att Naturvårdsverket kommer att fatta beslut om en selektiv och riktad jakt för att minska inaveln i vargstammen, säger Rouna Burman vid Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

 

Dokument för nedladdning

Naturskyddsföreningen Omnibuss vecka 44.pdf

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen