Rovdjursföreningen försiktigt optimistisk att det inte blir vargjakt i vinter

2011-12-23 |

Det förefaller som att regeringen tänker beakta Naturvårdsverkets förslag och hålla sig inom ramen för de strikta restriktioner som finns för vargjakt. Naturvårdsverket intog i huvudsak en försiktig hållning i sin redogörelse till regeringen om utökad skyddsjakt på varg i mitten av november.

Den 17 augusti i år svarade regeringen på EU-kommissionens motiverade yttrande genom att slopa taket på vargstammen på 210 djur och ställa in licensjakt på varg under 2012. Samtidigt annonserade dåvarande miljöminister Andreas Carlgren att licensjakten skulle ersättas med någon form av skyddsjakt utformad som licensjakt, vilket föranledde det regeringsuppdrag om skyddsjakt till Naturvårdsverket som regeringen nu tagit ställning till.

Oron var stor på många håll, efter Carlgrens utspel, att regeringen tänkt sig komma med någon form av kamouflerad licensjakt genom att tänja på gränserna för skyddsjakt istället. Oron från jägarorganisationerna har varit att det blir för lite jakt och trycket på vargjakt från det hållet har varit stort.

- Även om de förordningsändringar regeringen nyligen antydde i pressmeddelandet inte är offentliga ännu, tyder det vi förstått hittills på att man inte öppnar för någon kraftigt utökad skyddsjakt på varg under 2012, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen.

Det som är nytt, enligt vad vi förstår, är att myndigheter kan ta initiativ till skyddsjakt själva utan föregående ansökan. Dessutom införs ett förtydligande om att skyddsjakt får ske redan innan de allvarliga skador som krävs enligt lagstiftningen har inträffat. Denna möjlighet fanns redan tidigare, men hittills har skyddsjakt som huvudregel bara skett när skada redan inträffat.

- Den stora frågan nu är hur man tänker sig att skyddsjakt i förebyggande syfte ska kunna ske och hur länsstyrelserna kommer att tillämpa de nya bestämmelserna. Vi ser en fara i att beslut kan komma på vargar som ännu inte gjort någon större skada (eller någon skada alls?), samt att detta möjligen kan tillämpas på flera vargar enligt Naturvårdsverkets tal om att familjegrupper skulle kunna bli föremål för förebyggande jakt. Samtidigt är reglerna mycket stränga och mycket noggranna bedömningar måste göras om sådan jakt verkligen uppfyller villkoren i lagstiftningen, säger Ann Dahlerus.

I augusti infördes en paragraf i Jaktförordningen som tillfälligt stoppar all licensjakt på varg fram till och med den sista december 2012. Men innan dess ska mycket falla på plats, inte minst den vargförvaltningsplan som Naturvårdsverket håller på att ta fram som ska redovisas i juni. Så det återstår att se hur regeringens vargpolitik utvecklar sig under året innan man vet hur fortsättningen kommer att gestalta sig.

Även om EU-kommissionen inte haft något att erinra än så länge om de nya skyddsjakts-bestämmelserna håller man ett fortsatt vaksamt öga på Sverige och följer noga hur den svenska vargförvaltningen utvecklar sig under året som kommer. I ett pressmeddelande den 16 december - understryker miljökommissionär Janez Potochnik att endast vargar som orsakat allvarlig skada kan omfattas av eventuell skyddsjakt.

Svenska Rovdjursföreningen fortsätter att bevaka de svenska vargarna och hoppas kunna se fram emot ett år utan jakt på varg i större skala, samt att den svenska vargförvaltningen utvecklar sig i en konstruktiv riktning under nästa år.

Tack alla!
Tack alla som stöttat föreningens arbete för vargen.
Tack även till alla föreningens duktiga funktionärer som genom era aktiva insatser bidrar till föreningens arbete!

Ann Dahlerus Roger Olsson
Generalsekreterare Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen Svenska Rovdjursföreningen

Se även följande länkade synpunkter från Rovdjursföreningen:

* Svenska Dagbladet 15 december - Rovdjursföreningen kommenterar regeringens besked.

* Pressmeddelande 16 november - Rovdjursföreningen kommenterar Naturvårdsverkets förslag till utökad skyddsjakt

* Remissvar - SRF har tillsammans med Naturskyddsföreningen 25 november lämnat synpunkter till Naturvårdsverkets tilläggsuppdrag om den svenska rovdjurspolitiken

Pressmeddelande från EU-kommissionen
Stockholm 16 december 2011
Om vargjakten och regeringens förtydliganden av jaktvillkoren av den 15 december
EU-kommissionären med ansvar för miljöfrågor, Janez Potocnik, säger i ett uttalande att regeringens beslut är ett steg i rätt riktning, att löfte nu utställts att endast sådana vargar som orsakat allvarlig skada kan omfattas av eventuell skyddsjakt, att ingen s.k. licensjakt skall äga rum 2012 och att svenska regeringen otvetydigt förbinder sig att fullt ut följa gemenskapsrätten d.v.s. i detta fall art- och habitatdirektivet.
EU-kommissionen kommer även fortsättningsvis noggrant att följa den praktiska tillämpningen av det svenska regelverket för att säkerställa att denna kommer att stämma överens med gemenskapsrätten. Den svenska regeringens nya åtgärder skapar goda förutsättningar för att upprätta en s.k. management plan för vargen i Sverige under året 2012 - detta är en nyckelåtgärd för alla involverade parter.

Utdrag ur Art- och habitatdirektivet, som visar de förutsättningar som måste föreligga för eventuell skyddsjakt.
Article 16
1. Provided that there is no satisfactory alternative and the derogation is not detrimental to the maintenance of the populations of the species concerned at a favourable conservation status in their natural range, Member States may derogate from the provisions of Articles 12, 13, 14 and 15 (a) and (b):
(a) in the interest of protecting wild fauna and flora and conserving natural habitats;
(b) to prevent serious damage, in particular to crops, livestock, forests, fisheries and water and other types of property;
(c) in the interests of public health and public safety, or for other imperative reasons of overriding public interest, including those of a social or economic nature and beneficial consequences of primary importance for the environment;
(d) for the purpose of research and education, of repopulating and re-introducing these species and for the breedings operations necessary for these purposes, including the artificial propagation of plants;
(e) to allow, under strictly supervised conditions, on a selective basis and to a limited extent, the taking or keeping of certain specimens of the species listed in Annex IV in limited numbers specified by the competent national authorities.

Relaterade länkar

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen