Rovdjursersättningar förödande för rovdjuren i Sapmi

2017-06-25 |

Även om ett rovdjur som dyker upp på en samebys marker dödas i skyddsjakt utgår ersättning för förekomst.

Rovdjursföreningens Robert Franzén har sammanställt nedan promemoria som är underlag till den artikel som han publicerar i tidningen Våra Rovdjur som kom ut i dagarna.
Promemorian är en sammanställning och granskning av främst Sametingets senaste tio årsredovisningar.
Utöver detta har kompletterande uppgifter begärts och erhållits från Sametinget och Länsstyrelsen i Norrbottens län.
Andra informationskällor är Naturvårdsverket, Viltskadecenter vid SLU, Rovdata, Rovbase, Statens Veterinärmedicinska Anstalt med flera och myndigheternas hemsidor.

Ersättningssystemet har blivit ett stöd till rennäringen.
Tanken var att nuvarande ersättningssystem skulle bidra till ökad acceptans av rovdjuren i renskötselland. Men inteÄ
Ersättningar och bidrag till samebyarna belastade tidigare Viltskadeanslaget. Sedan Sametinget 2007 tog över även andra rennäringsfrågor från Jordbruksverket belastar nu dessa ersättningar och bidrag anslaget "Främjande av rennäringen".
Denna promemoria visar med all tydlighet att tillämpningen av ersättningssystemet alltmer blivit ett stöd till rennäringen med bedrägliga inslag.
Rovdjuren inventeras, ersättning utbetalas för deras förekomst 
och rovdjuren skjuts, men ingen reduktion av ersättningarna 
sker.
Då rovdjursstammarna minskar och inte kan inventeras, utgår samma ersättning som om rovdjuren fanns kvar. Ersättning för massdöd tillämpas också allt mer generöst.

Ta del av hela promemorian, som finns bifogad som pdf här nedan.

Dokument för nedladdning

Rovdjursrsättningar i Sapmi.pdf

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen