PRESSMEDDELANDE: Vargslakten i januari – en svart fläck i naturvårdens historia!

2010-01-05 |

Många människor har reagerat häftigt och med stark avsky inför den massjakt på varg som de nyligen bevittnat via medierna, säger Svenska Rovdjursföreningen. Jakten, som enligt miljöminister Andreas Carlgrens ständigt upprepade mantra, skulle vara ”begränsad och strikt kontrollerad” innebar i själva verket att tusentals jägare både skadeskjutit djur och överskjutit de tilldelade kvoterna på över 10 % av stammen. I dagsläget oklart hur många.

Ä Svenska Rovdjursföreningen har aldrig fått så många reaktioner från så många människor från så vitt skilda boendeorter och professioner, som när det gått upp för svenska folket att regeringen öppnat dörrarna för massjakt på Sveriges fåtaliga vargar. Vi har på kort tid fått över 10 000 namnunderskrifter i protest mot jakten, säger Ann Dahlerus, generalsekretare i Svenska Rovdjursföreningen.

Ä Alliansen har haft så bråttom att infria 2006 års vallöfte om vargjakt inför valåret 2010 att de ordentliga förberedelser som var det minsta man kunde kräva inför den omstridda jakten fick stryka på foten. Varken Naturvårdsverket eller länsstyrelserna har fått tid för att kunna säkerställa att jakten gick av stapeln under sådana strikt kontrollerade former som situationen kräver, säger Krister Persson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.

Ytterst ansvariga för jakten är de bägge centerpartistiska ministrarna Andreas Carlgen och Eskil Erlandsson, som med grumlig argumentation propagerar för jakten som om vore den i grunden något gott för vargstammen. Miljöministern har i flera mediainslag påstått att syftet med jakten är att skjuta djur som lider av genetiska defekter, förmodligen i syfte att få jakten att framstå som "human" och framåtsyftande.

Ä Men han pratar mot bättre vetande. Vargarna har skjutits urskillningslöst och det fanns ingen plan för att rikta in jakten på några särskilda djur. Dessutom finns inga möjligheter att identifiera en varg som eventuellt skulle lida av några genetiska skador, vilket förhoppningsvis endast ett fåtal djur gör än så länge. Det är fullt friska vargar som skjutits. Att skjuta av mer än 10 % av vargstammen är självfallet ingen acceptabel strategi för att bevara en liten och starkt isolerad vargstam, säger Ann Dahlerus.

Ä De mest angelägna åtgärderna är att låta vargstammen växa tills den blir större och stabilare samt att tillåta vargetableringar även i Norrland där de idag är bannlysta. Genetisk kontakt på naturlig väg med den finsk-ryska stammen är absolut nödvändig för vargstammens överlevnad på sikt, säger Krister Persson.

Att döma av de reaktioner som kommit till Svenska Rovdjursföreningen under de senaste dagarna finner många människor det absurt att jakt på en akut hotad vargstam släpps till tusentals jägare samtidigt och äger rum under former som påminner om ett rent folknöje!

Ä I jägarled tycks man ha gått man ur huse för att jaga varg och rapporteringen ger intryck av att vargjakten ses som en riktig höjdpunkt. Mot bakgrund av de rovdjursfientliga stämningar som finns inom ett begränsat men stridbart segment inom jägarkåren har säkert kraven på att ställa upp i 25 minusgrader varit påtagliga, säger Anders Ekholm, regionansvarig för Svenska Rovdjursföreningen i Gävleborgs län.

Föreningen förväntar sig nu att myndigheterna grundligt utvärderar hur jakten organiserats och gått till i praktiken parallellt med en snabb utvärdering av konsekvenserna för vargstammen. Vilka djur är det som skjutits? Inbegriper det några avkommor till invandrare och hur ser läget ut för överlevande valpar i revir där föräldradjur skjutits?

För mer information kontakta:

Ann Dahlerus, generalsekreterare Svenska Rovdjursföreningen, tel 0768-500 653.

Krister Persson, ordförande Svenska Rovdjursföreningen, tel 070-643 88 69.

Anders Ekholm, regionansvarig Gävleborg Svenska Rovdjursföreningen, tel 026-29 51 10,
070-651 56 32.

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen