PRESSMEDDELANDE: SRF OM ROVDJURSUTREDNINGEN

2007-12-04 |

Rovdjursutredningen äventyrar vargstammen!

Utredningens betänkande som läggs fram idag förebådar en dramatisk förändring i rovdjurspolitiken. Fokus ändras från bevarande till jakt på rovdjur, säger Svenska Rovdjursföreningen, som menar att utredaren mest lyssnat på den tunga lobbygruppen jägarkåren, som upplever att deras fritidsintresse står på kollisionskurs med rovdjuren.

– Detta är särskilt allvarligt eftersom omfattande opinionsundersökningar på senare år entydigt pekar på ett massivt stöd för den hittills förda rovdjurspolitiken, säger Mats Hansson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen (SRF).

Utredningen föreslår att man inför licensjakt på varg, och att skyddsjakten utökas, vilket låter som ett eko av de krav som ställs i Svenska Jägareförbundets handlingsplan för varg.

– Istället för att Sverige ska ägna sig åt den vargjakt jägarkåren efterlyser borde all kraft läggas på att snarast lösa den låsta situationen som omöjliggör invandring och genetisk kontakt med Finland, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen. Hon har deltagit som expert i utredningen, men står inte bakom dess slutsatser.

Situationen för vargen i Sverige är oerhört allvarlig. Vargstammen är starkt inavlad och i akut behov av nya gener från finska vargar. All jakt på varg, utöver den redan höga dödligheten på 33 % i den lilla populationen, förvärrar de genetiska problemen och äventyrar stammens utsikter att överleva.

På ett försåtligt sätt inför utredningen också en maximinivå för vargstammen genom förslaget att antalet vargar i Sverige ska begränsas till 200 djur när stammen når dit.

– Det sista vargstammen behöver idag är någon form av begränsande jakt, som innebär att hela tillväxten ska skjutas bort i en nära framtid, säger Mats Hansson.

Syftet med all jakt är, enligt utredaren, att minska den illegala jakten och konflikterna mellan varg och människa. Varg angrep 183 tamdjur och 25 hundar under 2006. Den verkliga grunden för konflikterna är främst jägarnas konkurrens om bytesdjur samt att lösspringande jakthundar ibland kommer på kollisionskurs med varg.

– Ska verkligen en hobby som jakten med lös hund hota vargens överlevnad, säger Uffe Stridsberg, vice ordförande i SRF. Det vore rimligare att jägarna tar sitt ansvar för jakthundarnas säkerhet och bättre anpassar jakthundanvändningen till de faror som finns. Ett annat område, som också ligger på jägarnas ansvar, är att komma till rätta med den illegala jakten. Att botemedlet mot illegal jakt är mer legal jakt, är ett orimligt resonemang. Om den illegala jakten inte vore så omfattande skulle däremot möjligheterna till kontrollerad skyddsjakt öka.

Den verkliga dödsstöten mot vargstammen kan komma om länsstyrelserna, istället för Naturvårdsverket, ska få besluta om all jakt på varg, som utredaren föreslår. Utredaren vill också, i likhet med Jägareförbundet, sprida ut den lilla vargstammen över hela landet och skjuta bort vargar i län där framför allt företrädare för jägarkåren tycker det finns för mycket varg.

– Länsstyrelserna, som kontinuerligt utsätts för hårt tryck från rovdjursmotståndarna, har inte haft tillräcklig kraft att stå emot de högröstade lokala minoriteter som vill ha bort vargen. Erfarenheterna de senaste åren talar sitt tydliga språk, säger Uffe Stridsberg.

Utredaren hävdar också att det räcker med cirka 230 djur i Sverige och Norge tillsammans för att vargstammen ska klara sig.

– Det är en siffra som bygger på ett bristfälligt underlag och förhastade slutsatser. Utredaren har konsekvent vägrat att ta hjälp av de genetiker som kan frågan bäst, säger Ann Dahlerus.

För ytterligare information kontakta:
* Mats Hansson, ordförande SRF, 070-240 96 86
* Uffe Stridsberg, vice ordförande SRF, 070-363 28 82, 070-375 43 87
* Ann Dahlerus, generalsekreterare SRF, 0768-500 653

Ann Dahlerus har deltagit som expert i Rovdjursutredningen och har där skrivit ett särskilt yttrande.

Gå till arkivet