Pressmeddelande från Jägareförbundet: "Den illegala jakten på varg minskar"

2011-05-14 |

Obs! Hela denna artikel är ett pressmeddelande från Jägareförbundet

Enligt en ny rapport som presenteras om några veckor ska den illegala jakten på varg i Sverige ha minskat till en tredjedel. Tidigare utgjorde den illegala jakten en stor del av vargarnas årliga dödlighet, men har nu sjunkit till en betydligt lägre nivå, enligt ett pressmeddelande från Jägareförbundet.

– Det är glädjande och visar att licensjakten och sunda skyddsjaktsbestämmelser bidrar till att minska den illegala jakten, säger Torsten Mörner, ordförande för Svenska Jägareförbundet. Vi har under alla år framfört att rovdjurspolitiken måste utgå från de människor som berörs negativt av förekomsten. Enbart hårdare straff och mer övervakning leder inte till önskad effekt. Rovdjurspolitiken måste istället utformas i samråd med de berörda, något som även Brottsförebyggande rådet, BRÅ, framförde i sin rapport för några år sedan, tillägger Torsten Mörner. 

Först på senare år har vargpolitiken börjat ta hänsyn till alla de människor vars vardag påverkas negativt av varg. Idag finns till exempel en bred majoritet i riksdagen för licensjakt på varg och stort stöd för den enskildes rätt att skydda sina tamdjur.

– Det är det vi nu ser positiva effekter av i den minskade illegala jakten, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd.

Svenska Jägareförbundet antog på sin förbundsstämma förra helgen en ny rovdjurspolicy där det framgår att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Landsbygdsboende måste framför allt ha ett avgörande inflytande på politikens utformning. De stora rovdjuren är en naturlig del av den svenska faunan, men alla måste inse att stora rovdjur även innebär konflikter och att vissa grupper får bära kostnaden för dem.

- Det är inte rimligt att konsekvenserna av en nationell angelägenhet skall bäras enbart av en liten del av Sveriges befolkning. Därför måste rovdjurspolitiken nu på allvar hitta lösningar på den stora koncentrationen av varg till några mellansvenska län och även ta hänsyn till det stora sammanlagda rovdjurstrycket. Annars riskerar den positiva trenden som nu presenterats att åter brytas. Sverige har idag flest stora rovdjur i Europa. Det finns ett stort utrymme för förvaltningsåtgärder som tillfredställer dem som lever med rovdjuren i sin vardag,  avslutar Torbjörn Lövbom.

Rapporten presenterades i veckan vid ett seminarium i Orsa för ett 90-tal personer från myndigheter och länsstyrelser där den illegala jakten diskuterades. Rapporten, som är utförd av Skandulv och beställd av WWF, kommer offentliggöras om ett par veckor meddelas det. Det skandinaviska vargforskningsprojektet Skandulv involverar en rad vetenskapliga institutioner och är ett samordningsnätverk för ett antal olika delprojekt involverade i vargforskningen.

Relaterade länkar

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen