Om inte Västmanland drar tillbaka skyddsjakten i Skultuna är risken stor att Sverige hamnar i EU-domstolen

2012-02-05 |

Landshövdiingen i Västmanland Ingemar Skogö kan bli den som tar Sveriige till EU-domstolen om han ger klartecken för skyddsjakten i Skultunareviret.

EUs kommissionär Janez Potocnik sa i förra veckan i en intervju med Tidningarnas Telegrambyrå, TT, att:
”årets skyddsjakt på varg i Sverige får inte bli en maskerad licensjakt”.
Han talade också om problemvargar och att inte ens dessa individer får skjutas med mindre än:
”att det inte finns några andra lösningar, som att sätta upp stängsel för att skydda får, flytta vargar eller förse hundar med bjällror.”

Europeiska kommissionen har i veckan förtydligat detta i ett pressmeddelande där den skriver:
”Om inga andra lösningar är möjliga så kan skyddsjakt bara komma i fråga vad gäller ett tydligt identifierat djur som man vet är farligt eller skulle kunna orsaka allvarlig skada; med andra ord kan en flock eller grupp vargar inte bli föremål för kollektiv skyddsjakt.”
Eller med andra ord: Den planerade skyddsjakten i Skultunareviret med intriktning på föräldradjuren följer inte EU-kommissionens regler för skyddsjakten.
Och drar inte landshövdingen tillbaka beslutet att skyddsjaga i Skultuna kan man inte tolka kommissionens förtydligande annat än en jakt med stor sannolikhet tar Sverige till EU-domstolen.

Dagens Nyheters ledarskribent Hanne Kjöller kommenterar Sveriges agerande att vargfrågan från myndighetesnivå skickats nedåt, utåt och bortåt trots att Janez Potocnik tydligt och klart säger: ”Vi kommer inte att tveka att driva ärendet till EU:s domstol om Sverige inte följer unionens regler”.

Relaterade länkar

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen