Natuvårdsverket lägger strategi för en utvecklad jakt i Sverige

2015-06-30 |

Omslaget till Naturvårdsverkets skrift om den nya Viltstrategin

Positiv strategi utvecklar svensk viltförvaltning skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande som handlar om den vision och strategi som tagits fram sedan i våras.
Förhoppningen är att Strategin ska utveckla jakt- och viltområdet i Sverige.

Verket menar att det är en nystart för en viltförvaltning som tar ett samlat grepp hur Sverige kan bruka viltet på ett hållbart sätt i balans mellan olika intressen.
- Strategin visar viktiga vägval för en modern, effektiv viltförvaltning med utgångspunkt i viltets värde och betydelse för olika människor och verksamheter, skriver man i pressmeddelandet.

Strategin fokuserar på följande områden för att uppnå visionen:    
• Främja brukandet av vilt som resurs
• Förebygga skador och andra problem som viltet orsakar    
• Skapa en tydlig och förutsägbar viltförvaltning    
• Bygg viltförvaltningen på kvalitetssäkrad kunskap. Samarbeta aktivt med andra länder.
‒ Vi har tagit fram en vision och en strategi som är en nystart där vi pekar ut riktningen för svensk viltförvaltning som helhet. Vi vill lyfta fram viltets betydelse som gemensam samhällsresurs till glädje och nytta för många människor, säger Eva Thörnelöf, vikarierande generaldirektör på Naturvårdsverket.
De positiva värdena innefattar viltet som resurs i bred bemärkelse – som ekosystemtjänst, för jakt, för friluftsliv, för turism och som livsmedel. Visionen ställer krav på gemensamt ansvarstagande för en gemensam resurs.
‒ Ett exempel på det gemensamma ansvaret är vikten av att förebygga och minska skador. Det är en förutsättning för en viltförvaltning i balans, säger Eva Thörnelöf.
Strategin ska fungera som en grund för Naturvårdsverkets eget arbete de närmaste åren och som en vägvisare för andra myndigheter och aktörer i deras arbete.

Mål för Naturvårdsverket

Strategin föreslår förändringar på nationell nivå både för Naturvårdsverkets och andra myndigheters arbete med viltförvaltningen.    
• Vi har identifierat några områden där Naturvårdsverket vill ha tydliga uppdrag. Vi vill bland annat medverka till att främja brukandet av vilt. I strategin beskriver vi hur näringar och fritidsintressen kopplade till viltet kan ges bättre förutsättningar för att utvecklas. Samverkan är en förutsättning för en modern viltförvaltning som bygger på ett delat ansvar mellan olika myndigheter.    

• Här förslår vi att viltförvaltningen blir en del av Miljösamverkan Sverige för att stödja en fortsatt regionalisering av viltförvaltningen, avslutar Eva Thörnelöf.

Fotnot: Naturvårdsverket fick i vintras i uppdrag att genomföra en översyn av vilt- och rovdjursförvaltningen. Översynen ska resultera i en övergripande strategi för svensk vilt- och rovdjursförvaltning.
Strategin ska innehålla en övergripande vision, mål och delmål för det ansvar som Naturvårdsverket har som central myndighet för frågor om vilt, rovdjur och jakt.
Strategin ska också innehålla en handlingsplan för att förbättra kapaciteten att samordna och vägleda länsstyrelsernas arbete med vilt- och rovdjursförvaltning.

Dokument för nedladdning

NVs viltstrategi.pdf

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen