Naturvårdsverket stoppar skyddsjakten på 19 järvar i Jämtlandsfjällen

2015-11-03 |

Fem järvar hann skjutas innan Naturvårdsverket stoppade jakten på 19 djur i Jämlandsfjällen.

"Skyddsjakt efter 19 järvar innebär ett kontroversiellt avsteg från tidigare förvaltningspraxis.
Beslutet rör sig om en så stor del av den regionala populationen att denna kan skadas.
Den svenska järvpopulationen uppnår inte referensvärdet för gynnsam bevarandestatus enligt 2015 års inventering".

Så skriver Naturskyddsföreningen i Jämtland till Naturvårdsverket i sin överklagan av Länsstyrelsens beslut att tillåta skyddsjakt på 19 järvar i vinter. I överklagan fanns också en begäran om inibition.
I dag stoppade, inhiberade, Naturvårdsverket jakten som Länsstyrelsen tillstyrkte i början av oktober.
Tyvärr har fem järvar redan dödats. Jakten inleddes redan 10 oktober och skulle vara avslutad 15 januari.
Skyddsjakten överklagades av Naturskyddsföreningen med ett stödbrev från Rovdjursföreningens medlemmar i Jämtland.
I överklagandet skrivs vidare att "beskrivningen av skadan i beslutet
är så bristfällig att det inte går att bedöma om jakten kommer att vara
ett verksamt medel mot de problem som jakten syftar till".
Vidare att "beslutet innebär dessutom ingrepp i flera Natura 2000-områden på ett sätt som är tillståndspliktigt".
Att jakten inhiberats innebär i sak att Naturvårdsverket kommer att
stoppa jakten definitivt när Länsstyrelsens beslut prövas slutligt. För att inhibera jakten krävs nämligen en hög grad av sannolikhet att Länsstyrelsens beslut kommer att ändras.

JB

Dokument för nedladdning

Inhibition jarvjakt 3 nov-15.pdf

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen