Naturvårdsverket stoppar lojakten i Norr- och Västerbotten

2016-02-26 |

Lojakten kommer inte igång på tisdag i de två nordligaste länen. Länsstyrelsers jaktbeslut är upphävt och inhiberat.

Naturvårdsverket upphäver Länsstyrelsen i Norrbotten beslut om licensjakt på lo. Samtidigt inhiberas jakten i Västerbotten.
Det är organisationen Wolf Association Sweden, Was, som överklagat besluten och det handlar om jakt på åtta respektive elva lodjur.

Naturvårdsverket bedömning är att Länsstyrelsen i Norrbotten inte visat
att samtliga krav i jaktförordningen för licensjakt är uppfyllda.
Som läget är nu blir det alltså ingen jakt nu på tisdag då jakten skulle ha startat i de båda länen.

För att licensjakt ska kunna beslutas ska fem kriterier vara uppfyllda:

Jakten ska ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar
Jakten ska inte försvåra för gynnsam bevarandestatus för lodjurspopulationen. Jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning Jakten sak ske selektivt
Jakten skall ske under strängt kontrollerade förhållande

Naturvårdsverket menar att Länsstyrelsen i Norrbotten inte närmare
motiverat, och inte heller visat att det finns ett acceptabelt och
ändamålsenligt syfte med jakten och att det saknas annan lämplig
lösning.
Verket tydliggör att det krävs att syftet utvecklas och
motiveras i beslutet i förhållande till det regionala behovet av att
reglera lostammen.
Under fredagen överklagade Was även licensjakterna i Västernorrland och
Jämtland som beslutat om jakt på fyra respektive 29 lodjur.
Jan Bergstam

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen