Närgången varg i Torsby ska dö

2012-02-08 |

Om en varg är närgången ute i glesbygden nio gånger betyder det att den skall dödas.
Så resonerar Länsstyrelsen i Värmland och har sagt ja till skyddsjakt som senaste tiden uppträtt närgånget. Några andra orsaker anges inte till jakten.

Vargens beteende att vara närgången har naturbevakarna hos Länsstyrelsens dokumenterat och de har också gjort försök att skrämma bort vargen utan att den bryr sig om det.
Skyddsjakten pågår februari ut och får endast ske genom spårning. Det betyder att jägarna måste ta rygg på den då den är närgången och följa dess spår så att rätt varg skjuts. I skyddsjaktsföreskrifterna finns tydligt angivet att det skyddsjakten får bara gälla den varg som gjort sig skyldig till som i det här fallet närgånget beteende.
Området som vargen befinner sig i ligger öster om E45 norr om Torsby mellan Fensbol och Utterbyn.

Så här står det i beslutet från Länsstyrelsen
Djur som får fällas
1 varg får fällas, oberoende av kön och ålder inom angivet området
Jaktmetoder och jaktmedel
De aktuella vargarna får sökas med hjälp av motordrivet fordon och avlivas från motordrivet fordon inom jaktområdet. Alla typer av belysning får användas för att underlätta skyddsjakten.

Det stämmer dåligt överens med EU-kommissionens förtydligande hur skyddsjakten får gå till som kom i veckan. EU tillåter bara skyddsjakt på ett tydligt idenifierat djur:
"Om inga andra lösningar är möjliga så kan skyddsjakt bara komma i fråga vad gäller ett tydligt identifierat djur som man vet är farligt eller skulle kunna orsaka allvarlig skada; med andra ord kan en flock eller grupp vargar inte bli föremål för kollektiv skyddsjakt."

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen