Namninsamling mot licensjakt på varg

2020-11-15 |

Foto: Rolf Nyström

Skriv under för att stoppa licensjakten på den starkt hotade vargen. Visa politikerna att du tycker att vargens långsiktiga överlevnad är viktig! Namnunderskrifterna kommer att lämnas till regeringen för att visa folkets stöd för att bevara tillräckligt med varg i Sverige.

Skriv under namninsamlingen här.

Den svenska licensjakten på varg saknar stöd i EU:s art- och habitatdirektiv, en överstatlig lagstiftning som Sverige förbundit sig att följa sedan inträdet i EU 1994. EU-kommissionen har återkommande kritiserat Sverige för licensjakten på varg vilket Sverige fortfarande blundar för.

Svenska Rovdjursföreningen har överklagat länsstyrelsernas beslut om licensjakt på varg 2021. Vargen är ett rödlistat djur klassat som starkt hotad (EN) som är hårt utsatt av illegal jakt och frikostig laglig skyddsjakt vilket försvårar dess långsiktiga överlevnad. Läs mer om vår överklagan.

Vi menar att det måste få finnas tillräckligt med varg för att de ska kunna överleva långsiktigt. Det måste finnas tillräckligt med varg för att de ska kunna påverka vildsvin, dovhjort, kronhjort, älg och vildsvin. Där det finns varg finns det bytesrester som kungsörn, järv och mård kan dra nytta av. Där det finns varg blir det en rikare natur.

Vargen har varit en del av Skandinaviens natur de senaste fjorton tusen åren, men under 1800- och 1900-talen bedrevs en utrotningskampanj som saknat motstycke i vårt land. På 1970-talet var vargen utrotad i Sverige. Med efter att två vargar vandrat in från Finland föddes 1983 återigen vargvalpar i värmländska Nyskoga. Sedan dess har antalet vargar ökat mycket sakta.

Skriv under namninsamlingen här. Tack för din medverkan!

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen