Licensjakt på varg kan handla om jakt på drygt 45 vargar

2014-11-28 |

Senast det var licensjakt på varg var förra året i januari. Tre vargar hann dö innan jaktens stoppades av domstol

Så här vill länen i Mellansverige jaga varg i vinter: 2 revir ska jagas i Dalarna - 8 vargar, Örebro 2 revir - 12 vargar, Värmland 4 - 24 vargar, Gävleborg, Västmanland och Västra Götaland jagar inte alls.
Licensjakten kan därmed komma att handla om jakt på över 45 vargar. Hur många det blir beror på hur många individer respektive revir har när jakten drar igång.

Svenska Rovdjursföreningen är mycket besviken på att regeringen ger klartecken till jakt utan att det finns ett vetenskapligt underlag för hur många vargar som verkligen behövs för en livskraftig vargpopulation. Själva grunden för en licensjakt saknas alltså helt.
- Av de förutsättningar som inte är uppfyllda är den allvarligaste att det saknas ett vetenskapligt värde för hur många vargar det måste finnas. Det är kopplat till den verkliga akilleshälen i vargförvaltningen som fortfarande är den höga inaveln och den låga invandringen – där inga förbättringar skett sedan tidigare vargjakter stoppats i domstol, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen.
– Nu börjar vi tro på att det faktiskt kan genomföras en jakt, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd i en intervju med förbundets nättidning Svensk jakt.
Men helt nöjd är han inte. Missnöjet gäller hur många djur som ska fällas, längden på jakttiden och ett antal andra saker.
– Men det finns en fråga som är viktigare än detaljerna och det är att vi börjar normalisera vargförvaltningen med jakt. Det är nämligen så vi ska förvalta vargstammen under lång tid framöver och då måste vi börja någonstans.
– Om besluten överklagas så blir det Naturvårdsverket som ska avgöra frågan. Men med tanke på att verket har gett utrymme för licensjakt utgår vi också ifrån att de hanterar eventuella överklaganden på ett klokt sätt, säger Torbjörn Lövbom.

Enligt en intervju med landshövdingen i Dalarna ska ett revir som etablerats i Idreområdet jagas. Det kan bli aktuellt med ytterligare ett om det visar sig att vargarna i Idrereviret är endast några få djur.
För att få fram rätt antal ska vargarna i reviret nu spåras innan beslut om jakt i ytterligare ett revir tas.
Klart är att det blir ett revir längre ner i länet.
Eftersom man tar hänsyn till skadebild, inavel och revirtäthet i ett område torde Gimmen bli det andra reviret. Där har både hundar och får angripits under hösten.
Om det blir jakt i båda reviren betyder det att det handlar om 10 till 12 individer. Tanken är att de revir som väljs ut ska tömmas helt på vargar.
Skjuts föräldradjuren bort klarar sig inte valparna på ett normalt sätt vilket kan innebära att de t ex går in i byarna och jagar rådjur för att klara livet genom vintern. Samma gäller om ett föräldradjur blir kvar tillsammans med någon eller några valpar. Exemplen på detta är många i Dalarna genom åren.

I Gävleborg tog man under torsdagen fram förvaltningsnivån för varg och även för björn och lo. Och på fredagen tog Länsstyrelsen beslut om att det inte blir någon licensjakt i vinter.
Miniminivån för varg är två föryngringar och förvaltningsnivån är tre. Vilket inte ger något utrymme för jakt i Gävleborg eftersom man inte ens nått förvaltningsnivån. Vid inventeringen förra vintern hade länet två länsegna föryngringar.
För björn är miniminivån satt till 25 föryngringar och förvaltningsnivån till 36.
Förvaltningsnivån för lodjur är 16 föryngringar, motsvarande cirka 88 lodjur.

Örebros vargpopulation får inte understiga fem länsegna föryngringar. Ändå ska Örebro jaga två revir av sina 6,8 vilket betyder att man hamnar under miniminivån som är bestämd av Naturvårdsverket. Och på vägen dit passerar man det egna beslutet att det ska finnas en förvaltningsnivå på mellan 5,5 och 6,0 föryngringar. De revir som skall jagas är Nora och Mårdshyttan.

Värmland skall jaga fyra revir: Forshaga, Gårdsjö, Medskogen och Kläggen. Länet hade i vintras 17,5 länsegna föryngringar. Miniminivån är av Naturvårdsverket satt till 11, viltförvaltningsdelegationen lade sig snävt på en förvaltningsnivå på 12 föryngringar.

I Västmanland blir det ingen licensjakt i januari. Länsstyrelsen bedömer att det inte finns utrymme för licensjakt. Marginalen ner till länets fastställda miniminivå på en föryngingring är för liten.
Jan B

Fotnot: Anledningen till att det finns 0,5 revir och t o m 0,8 i vissa län är att revir som går över två eller tre länsgränser delas lika mellan berörda län för att få rätt siffra för länsegna revir.Västra Götaland - tar beslut nästa vecka och arbetar för att det inte ska bli någon jakt. Länet har inte ens föryngringar som når upp till miniminivån en (1) föryngring,Några andra län är inte aktuella för licensjakt på varg i vinter.I ett revir räknar man med att det finns sex vargar - två föräldradjur och fyra valpar. Därav antalet vargar i ovan uppställning. Men det är inte antalet individer som är vägledande för jakten, det är antalet länsegna föryngringar.

Dokument för nedladdning

Licensjakten 2015.pdf

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen