Lena Ek får nu ta ansvaret för den finska-ryska vargtiken - vargparet flyttas inte

2012-11-02 |

Lena Ek som ska forma en genetisk stark vargstam har fått den finsk-ryska vargtiken i knät.

Den finsk-ryska vargtiken kommer inte att flyttas. Naturvårdsverkets viltsamordnare Ruona Burman säger att man nu kommit fram till att en flytt av henne och hennes hane sannolikt inte betyder annat än att vargparet går tillbaka till Junseleområdet där de bildat revir..
Istället hoppas Burman att vargparet ska kunna stanna kvar i området, detta trots att berörda samebyar sagt nej till varg på vinterbetet.
Efter Burmans klara besked har samebyarna lämnat in en ansökan om skyddsjakt på vargparet.

Naturvårdsverket träffade de berörda sambyarna i onsdags och diskuterade om det skulle finnas någon lösning.
Samebyarna gjorde klart att de inte kunde acceptera att vargparet finns kvar i området när renarna snart kommer ner.
Enligt Ruona Burman får politkerna nu ta ansvaret för vad som ska hända med vargarna.

Det blir en intressent uppgift för en miljöminister som säger att Sverige ska få en liten men genetisk stark vargstam.
Då kan Lena Ek inte skjuta den för tillfället viktigaste vargen vi har.

Fotnot: Den finsryska tiken befinner sig i Västernorrland norr om Junsele tillsammans med en hane. De har revir i ett område där flera samebyar har sina vinterbeten för ren. Tiken är viktig för arbetet med att genetiskt förstärka vargstammen och har flyttats tre gånger tidigare.

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen