Läs Lena Eks kommentar till Janez Potočniks brev

2012-12-20 |

Lena Ek ger inte upp och tänker utmana EU i vargfrågan

- Jag har mottagit ett brev från EU-kommissionen som menar att en urvalsjakt bryter mot EU:s regelverk. Naturvårdsverket kommer att analysera brevet och bedöma vilka konsekvenser det får för deras beslut om jakt på varg under 2013 och regeringen avser bereda ett svar på kommissionens brev. Jag har för avsikt att även be Naturvårdsverket att ytterligare noga diskutera förutsättningarna och utformning av en eventuell genetiskt förstärkande urvalsjakt med EU-kommissionen, säger Lena Ek.

- Regeringen tror på en strikt kontrollerad jakt som en del i vår vargförvaltning för att bidra till att stärka genetiken för stammen. Vi bedömer det också som att vi genom kontrollerad beskattning av stammen kan öka acceptansen för andra åtgärder, såsom att underlätta naturlig invandring och genomföra utsättningar av genetiskt starka valpar, säger Lena Ek.

- Regeringen har hela tiden sedan ärendet inleddes hållit kommissionen fortlöpande underrättad om utvecklingen av den svenska vargförvaltningen, som visar på såväl god tillväxt som en stadigt minskande inavelsgrad, samtidigt som den illegala jakten på varg kraftigt avtagit. Vi har levererat allt det som kommissionen efterfrågat sedan vårt överträdelseärende inleddes, det vill säga förvaltningsplan och vetenskapligt underlag för bedömningar av stammens sårbarhet och bevarandestatus. Därtill har regeringen idag fattat beslut om att förlänga Naturvårdsverkets arbete med genetiska förstärkningar, bland annat utsättningar av vargvalpar i det vilda, under 2013, säger Lena Ek.

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen