Länsstyrelsen i Dalarna vill se rovdjursavvisande stängsel runt fäbodsdjuren istället för skyddsjakt på attackerande varg

2012-08-14 |

Rovdjursavvisande stängsel är det mest effektiva sättet att undvika att tamdjur blir rivna av varg. Hittills i år i Sverige har inga tamdjur bakom rovdjursstängsel blivit attackerade.

Länsstyrelsen i Dalarna förordar rovdjursavvisande stängsel istället för skyddjakt på varg.
Efter fyra vargattacker på får på lika många fäbodar i östra Dalarna har två ansökningar om skyddsjakt kommit in.
Länsstyrelsen har nu sagt ja nej till båda.

- Skador på tamdjur kan förebyggas genom bland annat rovdjursavvisande stängsel, säger Länsstyrelsen.
De drabbade färbodarna är Kurberget, Alderbacka, Grejsan och Nysjöns fäbodar som alla ligger inom Faluns kommungräns.
Fyra olika personer har ansökt om skyddsjakt på varg i området.
Länsstyrelsen bedömer att de skador som uppstått är allvarliga och att det finns risk för att fler djur skadas om de inte skyddas av tillräckligt bra stängsel.
– Det här är naturligtvis tråkigt för de drabbade. Men de här fäbodarna ligger inom ett område där det förekommer varg och björn. Där krävs det välskötta rovdjursavvisande elstängsel för ett bra skydd, säger Henrik Thurfjell, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Dalarna.
– Det finns också möjlighet att söka bidrag för permanenta rovdjursavvisande stängsel från Länsstyrelsen, säger han.

Fotnot: Rovdjursavvisande stängsel är det mest effektiva sättet att undvika att tamdjur blir rivna av varg. Hittills i år i Sverige har inga tamdjur bakom rovdjursstängsel blivit attackerade. Läs mer här

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen