Kammarrätten prövar Förvaltningsrättens stopp av licensjakten i vintras

2013-10-22 |

I vintras stoppade Förvaltningsrätten licensjakten på varg.
Naturvårdsverket beskrev jakten som en selektiv och riktad jakt på varg eftersom EU inte tillät att Sverige licensjagade varg.

Rovdjursföreningen överklagade och begärde inhibition av jakten tillsammans med Naturskyddsföreningen och WWF. Jakten stoppades av Förvaltningsrätten efter några dagar. Då hade redan tre vargar hunnit skjutas.Naturvårdsverket överklagade till Kammarrätten som inte lät sig stressas och "licensjakten" förblev stoppad. Nu har Kammarrätten beviljat prövningstillstånd för Naturvårdsverkets överklagan, vilket i sak betyder att Förvaltningsrättens beslut att stoppa jakten kommer att prövas.

Så här ärendet vandrat i instanserna.

Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen och WWF överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och begärde att jakten skulle stoppas.

Förvaltningsrätten avslog föreningarnas begäran om att stoppa jakten.

Kammarrätten i Stockholm beslutade därefter att stoppa den till dess att förvaltningsrätten slutligen avgjort målet.

Naturvårdsverket överklagade kammarrättens beslut.    

Kammarrätten avslog Naturvårdsverkets överklagande.    

Naturvårdsverket överklagade och ansökte om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen som inte meddelade prövningstillstånd.  

Förvaltningsrätten behandlade ärendet i sak, biföll överklagan och upphävde

Naturvårdsverkets beslut om selektiv och riktad jakt i en dom den 2 maj.  

Naturvårdsverket överklagar förvaltningsrättens dom den 20 maj 

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd den 17 oktober

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen