Inga vargar av östligt ursprung fälldes under jakten

2010-03-05 |

Inga vargar av östligt ursprung eller deras avkommor fälldes under vinterns licensjakt på varg. Det framgår av DNA-analyser som forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet gjort åt Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket fick på fredagen en muntlig rapport om resultatet och räknar med att få en skriftlig rapport på måndag.

Naturvårdsverket tillät inte licensjakt i kända områden där invandrade vargar eller deras avkomma uppehållit sig. Dessa vargar är viktiga för att förstärka den inavlade skandinaviska vargstammen.

Därför undantogs Galvenreviret i Gävleborgs län, som var ett av de fem län där licensjakt tilläts. I Galven finns sedan två år en hanne av östligt ursprung och han är far till två kullar. En av valparna har flyttat ut till Stockholms län och länet ingick inte i licensjakten.

- Trots våra undantag för licensjakten är det naturligtvis aldrig möjligt att med fullständig säkerhet utesluta att en tidigare okänd varg befunnit sig i ett område där jakt bedrevs. Det är därför glädjande att konstatera att ingen varg med värdefulla östliga gener fällts vid jakten, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Relaterade länkar

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen