Genetisk utrensning av de mest inavlade vargarna är direkt olämpligt säger genetiker

2012-11-05 |

Lena Laikre varnar för att skjuta bort inavlade vargar. "En sådan jakt äventyrar den här populationens framtid."

Jakt på den inavlade grenen av den svenska vargstammen skulle vara direkt olämplig.
Det säger två av landets främsta genetiker i en Ekointervju på måndagen.
Detta med anledning av att miljöminister Lena Ek nyligen avslöjade att Alliansregeringens ambition är att i vinter genomför en genetisk rensningsjakt i den svenska vargpopulationen. En sådan jakt skulle vara första steget mot en krympt vargstam från dagens drygt 300 vargar ner till 180 som förvånansvärt väl stämmer överens med det antal vargar som Jägareförbundet vill ha i landet.

Ekot har intervjuat Linda Laikre och Nils Ryman, båda professorer i populationsgenetik vid zoologiska institutionen vid Stockholms universitet. De avråder bestämt från denna utrensningsjakt riktat mot de mest inavlade indiiderna i den nuvarande vargstammen.

Till Ekot säger Linda Laikre:
– Ja, jag tycker att det vore direkt olämpligt att göra det i det här läget. Även om individer är inavlade, så har dom genetiskt material som kan vara värdefullt.
– Jag tycker att det vore att äventyra den här populationens framtid.

Kör över sin egna verkspersonal
För två veckor sedan gav miljöminister Lena Ek beskedet att regeringen tänker sig en vargstam på omkring 180 djur – trots att Naturvårdsverket förkastat denna siffra och istället förordar en stam på 380 djur.
– Vi kommer alltså att jobba med en populationsbegränsande jakt som tar bort dom mest inavlade vargarna, allt för att få en frisk population, sa Lena Ek i Ekot den 19 oktober.

Uttalande visar helt klart att Lena Ek förts bakom ljuset av Jägareförbundets lobbyister. Även om vargstammen är starkt inavlad, och vissa individer mer än andra, betyder inte det att dessa vargar inte är friska.

Behöver inte bli friskare
Även genetikern och professorn Nils Ryman är kritisk till Lena Eks planerade populationsbegränsande jakt.

- Det är inget som talar för att stammen på lite längre sikt kommer att bli friskare för att inavlade djur skjuts bort, säger han till Ekot.

- En hotad population gynnas av en hög numerär. Det är alltid bättre att vara många än att vara få. Och börjar man skjuta av djur, då minskar ju storleken på det här beståndet, säger Nils Ryman.

På frågan vad konsekvenserna skulle kunna bli med en jakt svarar han:

– Ja, man försämrar ytterligare den genetiska statusen.

Ännu är inget klart om det blir någon utrensningsjakt i vinter. Vargforskare på Grimsö har fått åtta veckor att utreda om det går att reducera vargstammen ner till den lägre nivå som Lena Ek på oklara vägar gått Jägareförbundet till mötes med att lägga sig på.

Ingen genetisk förstärkning
Samtidigt måste den genetiska förstärkningen av vargstammen komma igång. Hittills har inte en enda djurparksvargvalp satts ut i någon vild lya samtidigt som alla försök med att flytta genetiska viktiga invandrade vargar misslyckats.

- Att dra igång jakt innan de försöken lyckas är genetiskt riskfyllt enligt genetikprofessor Linda Laikre.

– Risken är att vi plockar bort genetisk variation som är helt central för den här arten på sikt. Som vi inte vet om nu, för vi kan ju inte förutsäga vilken genetisk variation som kommer att vara värdefull i framtiden, säger hon till Ekot.

Dåligt pålästa ändå kritiska
Riksjägarnas nättidning Jakt & Jägare vars främsta uppgift är få bort alla vargar i landet har med anledning av Ekots inslag pratat med vargforskare Olof Liberg och Jägareförbundets rovdjursexpert Gunnar Glöersen för en kommentar.

Liberg ger Laikre och Ryman rätt, men bara till viss del.

– Det är rätt om man skulle utgå från att det inte kommer in några nya vargar. Allt bygger på att det ska föras in nya gener. Men man glömmer medvetet den biten i de här uttalandena, säger Olof Liberg till J&J.

Men när Liberg säger så visar det bara att han inte hört intervjun ordenligt. Laikre säger att den genetiska förstärkningen måste komma igång innan det kan bli tal om jakt. Hon säger tydligt att den genetiska variation som den inavlade grenen av den svenska vargstammen har måste ges möjlighet att följa med in den framtida vargstammen tillsammans med den genetiska förstärkningen. Hela hennes och Rymans resonemang utgår från en genetisk förstärkning samtidigt som man värnar den genetiska bas som de inavlade vargarna tillför i den framtida stammen.

Gunnar Glöersen hävdar att det är att ljuga att undanhålla delar av sanningen, vilket Ryman och Laikre alltså inte gör. Så var det med det.

 

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen