Fyra nya vargar ska skyddsjagas i Jämtland

2012-12-04 |

Länsstyrelsen i Jämtland har gett klartecken för jakt på ytterligare fyra vargar i länet. Det handlar om två par som uppehåller sig inom Bergs kommun. Ett par finns väster om Svenstavik och det andra sydväst om Rätan.

 

Det handlar i båda fallen om vargar som befinner sig inom renskötselområdet, där det enligt Riksdagen inte skall finnas vargetableringar.
Liksom tidigare dödade vargar denna vinter i Jämtland handlar det om vargar som inte är att betrakta som genetiskt viktiga för den skandinaviska populationen. De finns genetisk inom den gren som är inavlad, vilket i och för sig inte betyder att det automatiskt är något fel på vargarna.
Någon annan lösning än skyddsjakt ser inte Länsstyrelsen och ger därför tillstånd till jakt på de fyra djuren.
Sedan tidigare i vinter är två vargar dödade i skyddsjakt i Jämtland och en har redan ett beslut vilade över sig.
I och med beslutet om att tillåta jakt på de fyra vargarna i berg har myndigheten beslutat färdigt för i år. Länsstyrelsen hade delegation att tillåta skyddsjakt på sju vargar under 2012.
Nu blir det Naturvårdsverket som ska ta eventuellt nya ansökningar.

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen