Finskryskan lät sig störas bort och har lämnat renområdet

2012-01-23 |

Foto: Naturvårdsverket. Finskryskan löste problemet "finskryskan" med sig själv och lät sig störas bort från området med ren i östra Jämtland.

Den genetiskt viktiga varg som i helgen orsakat problem i östra Jämtland, har under natten till måndag rört sig vidare.
Den aktuella samebyn ansökte på söndagen om skyddsjakt, efter att Länsstyrelsen dokumenterade en dödad ren i området.

Länsstyrelsen har i dag under förmiddagen i samråd med Naturvårdsverket beslutat om att avvakta med eventuella förvaltningsåtgärder.
– Vargen är utanför det område som ansökan berör och det finns inte renar där den nu befinner sig, säger Helena Eriksson, enhetschef på naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Jämtland.
De störningsförsök som genomfördes under söndagen kan vara orsaken till att vargen lämnat området. Under dagen diskuterar Länsstyrelsen och Naturvårdsverket olika lösningar på situationen.
- Mycket beror på hur vargen nu beter sig, vart den går och om den ger sig på renar eller inte, säger Helena Eriksson. Eftersom skadan inte ännu är allvarlig finns det goda skäl att inte göra något förhastat, då denna individ bär på mycket viktiga gener för den skandinaviska vargpopulationen.
Länsstyrelsen har hög beredskap för att hantera eventuella problem som kan uppstå, tillsammans med de berörda samebyarna.
Länsstyrelsen Jämtlands län ansvarar för viltförvaltningen inom länet och Naturvårdsverket ansvarar för regeringsuppdraget om genetisk förstärkning av vargstammen.
Det fortsatta arbetet sker i dialog mellan myndigheterna och samebyarna som berörs.

Relaterade länkar

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen