Din e-postadress underlättar vår kontakt

2018-05-28 |

För att bli effektiva i kontakten med dig som medlem i Rovdjursföreningen ber vi nu om din e-postadress. Allt du behöver göra är att skicka ett mail från din e-postadress med ditt namn och gärna medlemsnumret som finns bak på tidningen.
Ämnesmärk mailet med ”Mailadressen”.

Låt mig säga det från början, det enda vi ska använda din e-postadress till är att nå dig via mail när vi har något att berätta om eller något vi bjuder in till.
Vi tänker så här: Hur ska vi bäst nå våra medlemmar när vi har en kurs, en föreläsning, en spårhelg, en stängsling.
Alla läser kanske inte Hemsidan regelbundet eller följer Facebook. Har vi medlemmarnas e-postadresser når vi snabbt ut med viktig information. Inte minst vårt Nyhetsbrev till våra medlemmar som kommer med jämna mellanrum över året.
Naturligtvis skyddar vi dina personuppgifter enligt EUs dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR. som trädde i kraft i fredags 25 maj.
Du kan när som helst begära att din e-postadress tas bort ur föreningens medlemsregister!

Hälsningar
Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen

Här under kan du klicka på länken för större text på Uppropet

Dokument för nedladdning

Uppropet IV_B.pdf

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen